Minaraad (Milieu en Natuur)

Nieuwsbrief 2023 | 46

13 december 2023ADVIES | Verzameldecreet Energie VI

De Minaraad en de SERV brachten samen advies uit over het voorontwerpdecreet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitbreiding van het EU-ETS tot scheepvaart, het invoeren van een apart EU-ETS2, netbeheer en energie-efficiëntie.

Met dit consensusadvies geven de Raden hun appreciatie over vijf kwesties:

 1. Bij de implementatie van de Europese regelgeving inzake het nieuwe ETS2, stellen de Raden dat die een zorgvuldige impactanalyse en een krachtig management zal vereisen, ten einde voor de diverse doelgroepen ongewenste effecten te kunnen vermijden of milderen, en om voor eenieder voldoende mogelijkheden te verschaffen om de gewenste transitie daadwerkelijk door te voeren.
   
 2. Inzake de voorgenomen afschaffing van de tegemoetkoming voor gasaansluitingen, gasboilers en WKK’s, zijn de Raden in principe positief, maar vragen ze om die maatregelen te zien in het kader van een bredere defossiliseringskalender.
   
 3. De Raden hebben vragen bij het nu voorgestelde evenwicht tussen ‘transparantie’ en ‘confidentialiteit’ rond GSC’s en WKC’s.
   
 4. Naar aanleiding van de uitbreiding van het takenpakket, vragen de Raden om blijvend in te staan voor een afdoende slagkracht bij VEKA.
   
 5. De Raden steunen de aangepaste rapporteringsfrequentie van de investeringsplannen van de distributienetbeheerders van jaarlijks naar tweejaarlijks.

 

Nieuwsbrief 2023 | 45

4 december 2023ADVIES | Verzamelbesluit faunabeheer

De Minaraad ontving de adviesvraag over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over soorten, soortenschade, wapens, visserij en jacht, tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen en tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten op vrijdag 27 oktober. Het betrof een adviesvraag over een verzamelbesluit, waarin dus een groot en divers aantal wijzigingen aan de regelgeving werd opgenomen.
 
Een eerste deel handelt over het instellen van captatieverboden voor oppervlaktewater tijdens periodes van aanhoudende droogte en dit met het oog op het voorkomen van schade aan de natuur (beschermde vegetaties). De Raad wees in het verleden al op het bestaan van de aparte procedures voor drinkwater, onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en stelde de wenselijkheid en werkbaarheid daarvan in vraag, vanwege de noodzaak van “eenheid van commando” in crisissituaties. De Raad staat dus weliswaar achter verhoogde aandacht voor de bescherming van natuur in tijden van aanhoudende droogte, maar beveelt aan om te voorzien in één geïntegreerde procedure en één adviesinstantie, met een brede scope en een robuuste rechtsbasis. Op deze manier kan aan alle betrokken actoren rechtszekerheid geboden worden en kan alle nodige kennis bijeengebracht.
 
Inzake het gebruik van hulpmiddelen op wapens, door sommige ambtenaren van het ANB, vraagt de Minaraad om op te nemen dat dit enkel van toepassing kan zijn in het kader van de uitvoering van het varkenspestbestrijdingsplan, zoals verwoord in het verslag aan de Vlaamse Regering.
 
Wat de wijzigingsvoorstellen aan het Soortenbesluit betreft hebben de actoren in de Raad tegengestelde meningen over de wijzigingen inzake de invoering van dode specimens, over de toevoeging van goudjakhals aan bijlage 1, categorie 2, en over de wijzigingen aan de opvangcentra voor vogels en wilde dieren. De Raad vraagt om de wijzigingen met mogelijke impact op beheer en bestrijding van invasieve uitheemse soorten niet door te voeren.
 
In het kader van de wijzingen aan de visserij vraagt de Raad om bijkomende beschermingsbepalingen voor de aal gelet op de precaire situatie ervan. Ook inzake de wijzigingen aan de jachtwetgeving is de Raad op veel punten verdeeld. Wat betreft de bekendmaking van natuurbeheerplannen vraagt de Raad vooral naar een vlotte procedure.
 
Bijkomend aan wat met dit besluit voorligt, vraagt de Raad om de subsidies ad nominatum aan Hubertusvereniging Vlaanderen te indexeren. En afsluitend wensen enkele Raadspartners nog standpunten in te nemen die kaderen in het jachtopeningsbesluit, met name het al dan niet doorvoeren van het (tijdelijk) sluiten van de jacht op de patrijs.
 
Voka en UNIZO onthouden zich bij het volledige advies, met uitzondering van het deel over de captatieverboden.

 

DGARNE (Direction générale Agriculture, ressources naturelles et environnement