Belangrijke wijziging C.I.T.E.S. wetgeving voor C.I.T.E.S. I (A) vogels

EXPORT buiten de EU

Modification de la législation européenne pour les oiseaux cat. C.I.T.E.S. I (A)

Exportation hors de la EU

Binnenkort zal er een belangrijke wijziging doorgevoerd worden in de regels inzake de internationale handel in diersoorten opgenomen op Appendix I.

Met deze communicatie wordt u op de hoogte gebracht van deze wijziging zodat u (indien nodig) uw voorbereidingen kan treffen. Dit betreft: UITVOERDERS - INVOERDERS - KWEKERS
Over welke soorten gaat het?
Enkel soorten opgenomen op CITES Appendix I zijn betrokken.
Het gaat dus niet om alle soorten die opgenomen zijn op Bijlage A van EU Verordening 338/97, maar enkel diegene die op internationaal niveau de hoogste graad van bescherming genieten. Concreet betreft het dus enkel die soorten die zijn opgenomen op CITES Appendix I van CITES én de Europese Bijlage A.
U kan deze status nakijken op www.speciesplus.net of op uw CITES-documenten (vak 7 op het Europese certificaat, vak 11 op een CITES uitvoer- of invoervergunning).
Wat zal er veranderen?
· Internationale handel in levende dieren opgenomen op Appendix I
De Europese wetgeving zal binnenkort aangepast worden waardoor commerciële in- of (weder)uitvoer van soorten opgenomen op Appendix I enkel nog mogelijk zal zijn indien het dier werd gekweekt in een officieel voor die soort geregistreerde kweekinstallatie bij het CITES Secretariaat.
Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Dieren die gekweekt worden bij een officieel erkende kweker zullen de oorsprongscode “D” krijgen, in plaats van de momenteel gebruikelijke oorsprongscode “C” geboren in gevangenschap).
Voor dieren met oorsprongscode “C” zullen er (na de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Europese Verordening) geen vergunningen meer afgeleverd worden.
Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.
Als uitvoerder kan u zich enkel registreren indien u zelf kweker bent. U kan deze informatie wel verder verspreiden bij de kwekers waarbij u uw dieren opgenomen op Appendix I meestal aankoopt, zodat zij – indien zij dit wensen – zich later kunnen registeren.
· Kweek met dieren opgenomen op CITES Appendix I
Indien uzelf, of iemand anders, de dieren opgenomen op CITES Appendix I die u kweekt wilt uitvoeren naar een derde land (dus buiten de Europese Unie), zal dit enkel nog mogelijk zijn indien u geregistreerd bent als commerciële kweker bij het CITES Secretariaat. Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Als geregistreerde kweker zullen de dieren voor die Appendix I soorten waarvoor u geregistreerd bent de oorsprongscode “D” krijgen in plaats van de gebruikelijke oorsprongscode “C”.
Enkel dieren met oorsprongscode “D” zullen nog commercieel (weder)uitgevoerd of ingevoerd kunnen worden op het internationale niveau. Commerciële (weder)uitvoer of invoer van dieren met oorsprongscode “C” zal in de toekomst niet meer toegelaten zijn.
Indien u kweekt met dieren opgenomen op Appendix I en u bent mogelijk van plan om zich te laten registreren in de toekomst, kan u dit best al laten weten via het invullen van dit korte formulier. Het invullen vraagt slechts enkele momenten van uw tijd.
Wat moet u doen om zich te registreren als kweker van soorten op CITES Appendix I?
Binnenkort zullen we aanvullende informatie geven zodat u reeds vrijwillig een aanvraag kan indienen om zich te registreren. Hiervoor zal u gedetailleerde informatie moeten verschaffen over uw installatie en de legaliteit van uw ouderdieren.
U kan dit reeds nalezen in deze Resolutie (zie bijlage 1 en bijlage 3 van de Resolutie, momenteel enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans).
Enkel indien ten genoegen van de CITES-dienst is aangetoond dat er voldaan is aan alle voorwaarden, zal de Belgische CITES-dienst de aanvraag doorgeven aan het CITES Secretariaat.
Indien er geen bezwaren komen van derde landen, zal de registratie vermeld worden op de CITES website (www.cites.org) en kan u de oorsprongscode “D” verkrijgen op uw documenten.
Waarom deze verandering?
Deze wijziging komt er nadat er op de 77e vergadering van het CITES Standing Committee, het internationale overlegorgaan van CITES, werd beslist dat de Europese Unie – en dus ook België – niet volledig voldoet aan de internationale regels. Dit zal nu rechtgezet worden door deze toekomstige wijzigingen.
Wanneer zullen deze wijzigingen in werking treden?
Het wijzigen van een Europese Verordening neemt tijd en we weten momenteel niet exact wanneer dit in werking zal treden. Dit zal vermoedelijk ten vroegste in het najaar van 2024 zijn.
We houden u uiteraard op de hoogte zodra er hier meer duidelijkheid over is.
Met vriendelijke groeten,
Het CITES-team

 

SPECIESPLUS.NET
Species+

 

La législation européenne sera bientôt modifiée en ce qui concerne le commerce international des espèces animales inscrites à l'Annexe I de la CITES.

Cette communication a pour objectif de vous informer de ces modifications afin que vous puissiez vous y préparer. Elle concerne

  • les exportateurs,
  • les importateurs,
  • les éleveurs

Quelles sont les espèces concernées ?

Seules les espèces animales inscrites à l'Annexe I de la CITES sont concernées.

Il ne s'agit donc pas de toutes les espèces animales inscrites à l'Annexe A du règlement CE 338/97 européen, mais seulement de celles qui bénéficient du niveau de protection le plus élevé au niveau international. Concrètement, il s'agit des espèces animales qui sont inscrites à la fois à l'Annexe I de la CITES et à l'Annexe A du règlement CE 338/97.

Vous pouvez vérifier le statut de vos animaux sur le site www.speciesplus.net ou sur vos documents CITES (case 7 d'un certificat européen, case 11 d'un permis d'exportation ou d'importation).

Qu'est-ce qui va changer ?

 · Commerce international des animaux vivants d’espèces inscrites à l'Annexe I

 La législation européenne sera bientôt modifiée: l’importation, l'exportation et la réexportation commerciale d'espèces animales inscrites à l'Annexe I ne seront autorisées que si les animaux ont été élevés dans des élevages officiellement enregistrés pour l’espèce en question auprès du secrétariat de la CITES.

Un élevage pourra être enregistré pour plusieurs espèces différentes.

Les animaux provenant d’un élevage officiellement enregistré par le Secrétariat de la CITES se verront attribuer le code source "D", au lieu du code "C" ( = né en captivité) actuellement utilisé.

Pour les animaux portant le code source "C", les permis CITES ne seront plus délivrés après l'entrée en vigueur des modifications du règlement européen.

Aucune modification n'est prévue pour les activités commerciales à l'intérieur de l'Union européenne. Les animaux dotés d'un certificat européen valide indiquant le code source "C" pourront toujours être commercialisés dans tous les États membres de l'Union européenne.

Si vous êtes exportateur, vous ne pouvez enregistrer un élevage que si vous êtes vous-même éleveur. Vous pouvez toutefois diffuser ces informations auprès des éleveurs auxquels vous achetez habituellement vos animaux d’espèces inscrites à l’Annexe I, afin qu'ils puissent s'enregistrer ultérieurement s'ils le souhaitent.

· Élevage d'animaux d'espèces inscrites à l'Annexe I de la CITES

 Si vous (ou quelqu’un d’autre) souhaitez les exporter commercialement vers un pays hors de l'Union européenne, vous devrez d'abord enregistrer officiellement votre élevage auprès du Secrétariat de la CITES.

Comme l'enregistrement se fera par espèce, vous pourrez enregistrer votre élevage pour une ou plusieurs espèces de l’Annexe I.

Les animaux des espèces pour lesquelles vous vous enregistrerez seront identifiés par le code source "D" au lieu du code source "C" habituel.  

Seuls les animaux portant le code source "D" pourront être  (ré-)exportés ou importés commercialement hors  de ou vers l’Union européenne. Les exportations et importations commerciales d'animaux portant le code source "C" ne seront plus autorisées.

Vous êtes éleveur d'animaux d’espèces de l'Annexe I et vous envisagez d’introduire une demande pour l’enregistrement de votre élevage?

Signalez-le nous dès maintenant en remplissant ce court formulaire. Cela ne vous prendra que quelques secondes.

Que devrez-vous faire pour vous enregistrer comme établissement d’élevage en captivité d’espèces inscrites à l’Annexe I à la CITES ?

Nous vous communiquerons prochainement toutes les informations nécessaires. Vous pourrez alors vous enregistrer en fournissant des détails sur votre établissement et la légalité de votre stock parental.

Vous pouvez déjà consulter ces informations dans la présente résolution CITES (voir l'annexe 1 et l'annexe 3 de la résolution).

Le processus d'enregistrement prévoit que le service CITES belge transmettra la demande au Secrétariat de la CITES lorsque toutes les conditions seront remplies.

Si aucune objection n’est soulevée de la part de pays tiers, l'enregistrement sera repris sur le site web de la CITES (www.cites.org) et vous pourrez obtenir le code d'origine "D" sur vos documents.

Pourquoi ce changement ?

Ce changement intervient suite à une décision prise lors de la 77e réunion du Comité permanent de la CITES (l'organe consultatif international de la CITES).

En effet, l'Union européenne - et par conséquent la Belgique - n'était pas pleinement en conformité avec les règles internationales. Cette situation sera rectifiée par la modifications à venir du règlement européen.

Quand ce changement entrera-t-il en vigueur ?

La modification d'un règlement européen est un processus qui prend du temps. La date précise de son entrée en vigueur n'est pas encore déterminée, mais elle se situera probablement au plus tôt à l'automne 2024.

Nous vous informerons dès que nous aurons plus de détails à ce sujet.

 

 

Bien à vous,

 

Le service CITES

Hoe kan ik een C.I.T.E.S.-certificaat aanvragen?

Op de hoofdpagina duid je aan “Europees certificaat” en klik op “Nieuwe aanvraag”.

Duid aan “Ik bevestig dat ik de gebruikersrichtlijnen in de handleiding heb begrepen en kan toepassen bij het online indienen van een aanvraag.“ en druk op “Ga verder”.

Je krijgt de keuze tussen “Nieuw” of “Bestaand

Bij “nieuw” kan je een aanvraag doen voor een nieuw specimen (vb. een identificatie is onleesbaar geworden of verloren, je hebt het dier laten chippen en je moet een nieuw certificaat aanvragen).

Bij “Bestaand” kan je kiezen tussen een specimen dat reeds aangegeven werd op een inventaris (vb. een dier dat eerst een CITES B (II) dier was en gewijzigd werd naar CITES A (I) en waarvoor je reeds met een inventaris opgegeven hebt dat je dat dier bezit.) of een specimen waarvoor reeds een kweekverslag werd opgemaakt.

Als je vertrekt vanuit een kweekverslag druk je op de pijl naast het betreffende document en je komt automatisch op de nieuwe aanvraag.

“Certificaat voor commerciële activiteiten” staat automatisch aangeduid.

Kies je adres en duid aan of je de certificaten gaat afhalen of dat ze moeten opgestuurd worden.

Ook de soort, Cites bijlage, Eu bijlage, aantal, land van herkomst, code, geboortedatum,  geslacht en identificatietype en identificatienummer worden automatisch voorgesteld.

Je moet enkel nog aanduiden “Oorsprong” (bij eigen kweek is dat “C” ), dat het dier in gevangenschap geboren werd “c” en dat het bestemd is met het oog op verkoop “b”.

Je kan opmerkingen toevoegen of een bestand uploaden (vb. certificaat dat moet vervangen worden).

Nadien duid je aan “Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken en verklaar dat alle verstrekte gegevens naar mijn beste weten juist zijn. Ik verklaar dat niet eerder een aanvraag voor een vergunning/certificaat voor bovengenoemde specimens werd afgewezen”.

 

Je kijkt goed na of alles correct ingevuld werd en drukt nadien op “Opslaan” en “toevoegen aan winkelmandje”.

Je kan nadien nog andere certificaten aanvragen op dezelfde manier.

Als alle certificaten aangevraagd zijn ga je naar boven “Winkelmandje” waar je een overzicht krijgt en de mogelijkheid om contant te betalen met bancontact. (Prijs per certificaat op dit ogenblik is € 25).

Je komt op een scherm met een bewijs van je betaling en ik raad je aan om dit af te drukken om achteraf eventuele discussies te vermijden.

En dan is je aanvraag gebeurd en is het afwachten tot de certificaten goedgekeurd en toegestuurd worden.

Je kan de status van je aanvragen bekijken op het hoofdscherm door in te loggen en naar Europees certificaat te gaan. Daar staan ze allemaal op een rij met de status “in behandeling” of “goedgekeurd”.

Let erop dat het certificaat geen beperkingen mag vermelden die de verkoop niet toelaten.

OPGELET

Geen enkele commerciële activiteit wordt toegestaan zolang de certificaten niet in je bezit zijn.

Dus geen advertenties plaatsen, vragen om te reserveren, enz…

Bij controle zijn hier boetes mee gemoeid.

 

Dit zijn hoofdzakelijk de documenten die moeten aangevraagd worden bij de dienst CITES.

Alle documenten worden op een gelijkaardige manier ingevuld. Eénmaal je het systeem begrepen hebt wordt het steeds gemakkelijker.