Vragen en antwoorden van

politieke partijen

Questions et réponses aux/des

partis politiques


 Vraag 1

 Steeds meer dierenliefhebbers ervaren de uitdagingen van nieuwe wetgeving, zoals CITES, diergezondheid, dierenwelzijn en invasieve exoten. Het invullen van talloze formulieren en bijhouden van registers voor het houden van bijvoorbeeld vogels als hobby is vaak een complexe taak.

Ondanks de inspanningen van dierenliefhebbersverenigingen om de wetgeving te verduidelijken en correct toe te passen, blijkt het voor veel eigenaars van dieren moeilijk om het administratieve proces volledig te begrijpen, wat onbedoelde fouten kan veroorzaken. In tegenstelling tot het verkrijgen van een bouwvergunning, ontbreekt het aan ondersteuning van ambtenaren bij het correct invullen van documenten voor het houden van dieren. Bovendien valt op dat overheden en overheidsdiensten onvoldoende communiceren met het doelpubliek door gebrek aan samenwerking met sectororganisaties, te technisch taalgebruik en ontoegankelijke websites.

Welke voorstellen heeft uw partij om deze situatie te verbeteren en de administratieve last voor dierenliefhebbers te verminderen?

Denk hierbij aan mogelijke initiatieven om de toegang tot ondersteuning te vergemakkelijken, de communicatie te verbeteren en de samenwerking tussen overheden en sectororganisaties te bevorderen.

Antwoord CD&V – door Ludo Aerts

Gelet op de door u geschetste knelpunten lijkt het ons aangewezen om na de regeringsvorming in overleg te treden met het kabinet van de volgende ter zake bevoegde minister om na te gaan hoe dergelijke moeilijkheden kunnen worden aangepakt. Want, hoewel de burger geacht wordt de wet te kennen, is het uiteraard onmogelijk te weten en te begrijpen wat er aan wetten, decreten, besluiten en dergelijke van toepassing is en wat er aan regelgeving op komst is. Maar om uit te maken hoe van overheidswege op de meest doeltreffende en meest doelmatige wijze tegemoetgekomen kan worden aan de bekommernissen van de vogelliefhebbers, is het beter rond de tafel te gaan zitten in plaats van eenzijdig handleidingen of toelichtingen op te stellen, webinars in te richten,

informatiecampagnes uit te rollen, contactpersonen aan te duiden, een helpdesk op te richten enzovoort. Ook als cd&v niet in de volgende regering zit of niet de volgende ter zake bevoegde minister levert, staat de deur van de partij open om van gedachten te wisselen over de mate waarin en de manier waarop dat wat verplicht is of verboden wordt, kan geduid of verduidelijkt worden. Belangrijker is evenwel er voor te zorgen dat alleen regels worden opgelegd die nuttig en nodig zijn en dat de opgelegde regels ook helder en haalbaar zijn.

Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 Voor de N-VA is het in de eerste plaats van belang dat het houden van een dier een weloverwogen keuze is. Of dit nu gaat over een traditioneel gezelschapsdier zoals een hond of kat, dan wel of het hier om een meer exotische soort gaat. In het laatste geval is het zelfs nog belangrijker dat de potentiële eigenaar zich terdege bewust is van de noden van het dier en wat daarbij komt kijken. Het is dan ook logisch dat je in           dergelijke gevallen wat extra papierwerk moet in orde brengen.

Maar het is een terecht punt dat de wirwar aan administratieve regeltjes wel wat duidelijker mag. Daarom pleit de N-VA ondermeer voor de invoering van positieflijsten op het Europese niveau.

Daarnaast willen we er toch even op wijzen dat de administratieve last zo veelvuldig is gezien deze richt aan diverse entiteiten: enerzijds internationale CITES reglementering hetwelk onder de bevoegdheid valt van het FAVV en leefmilieu en anderzijds soortenbeschermingsreglementering dat eveneens een leefmilieubevoegdheid betreft.

Antwoord PVDA

 Twee principes zijn voor de PVDA hierbij van belang in een democratische samenleving: - Om te beginnen moet de overheid in eerste instantie ondersteunend optreden in plaats van sanctionerend (uiteraard moeten er sancties zijn voor wie van kwade wil is).

- De overheid (en in het bijzonder de politiek) moet het maatschappelijk middenveld steeds betrekken in de besluitvorming. Onze visie op de democratie is immers niet dat de burgers éénmaal om de 5 jaren hun vertegenwoordigers mogen kiezen, waarna deze gewoon hun zin doen. De democratie moet een permanente wisselwerking zijn tussen de politieke overheden en de burgers, en het rijke verenigingsleven van ons land is hierbij een essentiële schakel.

 

Concreet zouden wij, voor wat betreft de administratieve overlast waarvan Uw leden het slachtoffer zijn, een gelijkaardige redenering willen voorstellen als wat wij in ons programma

(https://www.pvda.be/programma) hebben opgenomen voor de landbouwers: “Van de beloofde

administratieve vereenvoudiging is al helemaal niets in huis gekomen ; de boeren worden gek van de oneindige reeks aan regeltjes, die hen het leven onmogelijk maakt en die vaak getuigen van een gebrek aan voeling met het terrein. Wij willen daarentegen het werk van de landbouwers echt ondersteunen en hun werk vereenvoudigen zodat ze zich kunnen concentreren op hun stiel: degelijk voedsel produceren. In Frankrijk is het ‘recht op fouten’ officieel opgenomen in het strategisch plan. Wij willen dit ook in België. Het moet ook mogelijk zijn om zonder boete areaalaangiftes te corrigeren en aan te vullen en steunaanvragen toe te voegen of in te trekken.”

Wij staan uiteraard open voor Uw suggesties om dat te concretiseren naar de concrete situatie van de vogelliefhebbers toe.

Wij stellen hiernaast een regelmatig overleg voor tussen de sectororganisaties en de bevoegde ministers en zeker ook wanneer wetgevende initiatieven op stapel staan. Uw

vertegenwoordigers uitnodigen voor hoorzittingen in de bevoegde parlementaire commissies is

eveneens een mogelijkheid. Op die manier kunnen jullie jullie leden steeds correct en actueel informeren over wat politiek op de agenda staat en kan het standpunt van de vogelliefhebbers aan de politieke besluitvormers overgemaakt worden (uiteraard met als doel dat zij hier dan rekening mee houden!).

Antwoord VLAAMS BELANG

 Één verantwoordelijk meldpunt dierenwelzijn (niet verdeeld over FAVV en natuur & bos en dergelijke meer), overheveling naar Vlaams niveau. Één loket voor alle vragen rond documenten, controles. Ook telefonisch moet het eenvoudiger dan zoals het nu is, naar voorbeeld van Nederland. Vereenvoudiging van documenten

 

Open VLD geeft een algemeen antwoord op alle vragen tegelijk

 We hebben uw memorandum correct ontvangen en met de nodige aandacht gelezen. We geven het door aan onze expert dierenwelzijn op onze studiedienst.

Voor Open Vld zijn alle dieren gelijkwaardig. We pakken elke vorm van dierenmishandeling grondig aan.

Daarvoor investeren we in strenge controles en handhaving, bestrijden we illegale handel en pleiten we voor een verbetering (en het inkorten) van het transport van levende dieren.

Voor het welzijn van onze dieren hebben we de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen gezet. Zo namen we in Vlaanderen de ethische beslissingen om niet langer onverdoofde slachtmethoden toe te staan en beslisten we tot een uitdoving van de nertsenhouderij en het dwangvoederen.

Als mensen een biefstuk friet of een boterham met preparé willen eten gaan wij ze niet tegenhouden. Wel stimuleren wij een aanpassing van ons dieet naar minder maar bovenal meer lokaal vlees. Verder volgen we ook de innovaties op het gebied van kweekvlees met veel belangstelling.

We promoten het adopteren van honden vanuit binnenlandse asielen. Daarvoor ontwikkelen we een beleid dat de werking van asielen ondersteunt. Hieraan koppelen we de voorwaarde dat het asiel verder moet professionaliseren.

Wat de administratieve last betreft voor dierenliefhebbers zijn we bijzonder consequent. De overheid heeft er een sport van gemaakt om alles en nog wat te reguleren. Dat resulteert, zoals u weet in een cluster van papieren, documenten en vergunningen. Waar de kleinste administratieve fout grote gevolgen heeft. Daar schiet niemand mee op. Daarom willen wij alle onnodige regulering afschaffen. Dat omvat, uiteraard, niet alles maar wel een groot stuk van nodeloos werk voor de particulier. Ook willen we de digitale overheid meer uitbreiden. Een digitaal overheidsloket moet zo snel mogelijk op zo veel mogelijk diensten beschikbaar zijn, ook voor dierenwelzijn.

Verder kan u onze algemene visie rond dierenwelzijn terugvinden vanaf pagina 153 in ons verkiezingsprogramma. Waarvan u de link hieronder kan terugvinden.

U kan ons verkiezingsprogramma terugvinden via volgende link: www.openvld.be/verkiezingsprogramma_open_vld. Lees ook ons becijferd groeiplan via volgende link: www.openvld.be/groeiplan.

Met vriendelijke groeten,

Open Vld

 

Ook GROEN heeft met vertraging een algemeen antwoord gegeven

Vandaag stelden we vast dat een vraag van jullie vereniging om ons partijstandpunt toe te lichten, is blijven liggen.
We zijn dus veel te laat met deze reactie.
Waarvoor onze oprechte excuses.
Dit was geen bewuste keuze van onze kant, want we hebben hier de laatste weken heel wat vragenlijsten ingevuld van diverse organisaties die opkomen voor dierenwelzijn.
Het houden van dieren in dierentuinen of in volières dient voor ons uiteraard aan de nodige voorwaarden te voldoen.
Het biedt kansen om bedreigde soorten te kweken, te behouden en nadien terug uit te zetten.
We gaan ervan uit dat jullie leden dit met veel liefde voor hun vogels doen.
Het zal u niet verbazen dat we wel voorstander zijn van het behoud van positieflijsten, van beperkingen op het transport van gezelschapsvogels  en van de nodige controles.
Hoewel we ook altijd voorstander zijn om een teveel aan administratieve druk te vermijden.
Dit is een summier antwoord.
Maar misschien is het nuttig om na de verkiezingen een uitgebreider overleg te hebben met jullie vereniging over de problemen die jullie ondervinden. We zullen het niet over alles eens zijn, maar op sommige punten kunnen we misschien wel in overleg actie ondernemen.
Vriendelijke groet,
JOHAN MALCORPS
Fractiemedewerker

En als laatste kwam ook een algemeen antwoord van de partij "VOORUIT"

Hierbij bezorg ik je graag een antwoord op je vragen. Excuses voor de laattijdigheid.
 
Onze sympathie gaat uit naar hobbyist vogelhouders in Vlaanderen. Het correct houden van dieren draagt volgens ons bij tot een beter begrip van en voor de natuur en het gedrag en de noden van dieren. Wij zien ook geen conflict tussen dierenwelzijn en dierenliefhebbers die vogels willen houden. Integendeel, niemand is zo begaan met het welzijn van dieren als iemand die ze zelf houdt. Verenigingen van vogelhouders zouden dan ook zeker betrokken moeten worden, volgens ons, moest er bijkomende regelgeving komen rond het houden van vogels op vlak van hun fysiologie en ethologische behoeften.
 
Wel moeten we het welzijn van dieren verzekeren en een evenwicht zoeken tussen het houden van dieren en andere maatschappelijke uitdagingen.
 
Met betrekking tot de uitdagingen van nieuwe wetgeving, zoals CITES, diergezondheid, dierenwelzijn en invasieve exoten:
We erkennen dat er een grote administratieve last is, maar niet zonder goede reden. Zo is de CITES regelgeving cruciaal voor het beschermen van bedreigde diersoorten. Natuurlijk moeten administraties die regelgeving opleggen die wel altijd kunnen uitleggen en tot op een redelijk niveau burgers ondersteunen in het voldoen aan de regelgeving. Nieuwe regels, zoals bv. over dierenwelzijn, kunnen ook best in overleg met houders gevormd worden zodat deze uitvoerbaar zijn.
 
Met betrekking tot de controles:
Als er problemen zijn met controles, moeten individuele gevallen van machtsmisbruik of foute interpretatie van de regelgeving door de inspectie in detail beoordeeld worden. Het is niet de bedoeling om mensen die onbewust de wet overtreden streng te straffen, maar enkel intentionele fraude. Natuurlijk moet er wel gecontroleerd worden of wetgeving toegepast wordt.
 
Met betrekking tot het risico op ziektes:
Zolang er een risico is op het verspreiden van ziektes is voorzichtigheid aan de orde. Maar wij steunen zeker onderzoek naar initiatieven zoals vaccinatie van gezelschapsdieren die dit risico beperken.
 
Met betrekking tot de positieflijst:
Wat betreft de positieflijst die bepaalt welke vogels gehouden mogen worden, zijn wij voorstander van zo’n positieflijst. Zoals jullie zelf aangeven bepaalt de lijst welke dieren geschikt zijn om gehouden te worden op basis van criteria zoals gezondheid, welzijn, gevaar voor de mens en mogelijke invloed op het milieu. Sommige dieren zijn gewoon niet geschikt om te houden, zowel voor het dier als voor de houder. Maar die lijst moet natuurlijk wel opgemaakt worden op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten en in overleg met verenigingen van vogelhouders. 
 
Vriendelijke groeten,
Melissa
Met vriendelijke groeten,
Team Vooruit

Vraag 2

 In de afgelopen jaren hebben verschillende overheidsinstanties, zoals CITES, Dierenwelzijn en Natuur en Bos, aanzienlijk intensievere controles uitgevoerd op particuliere dierenliefhebbers om ervoor te zorgen dat de wetgeving correct wordt toegepast.

Ondanks hun duidelijk mandaat ontvangen wij meldingen van diverse problemen tijdens deze controles, zoals het niet naleven van bioveiligheidsmaatregelen, verstoring van vogels tijdens het broedseizoen, het interpreteren van informatie over de huisvesting van dieren op de website van de Vlaamse overheid als wettelijke normen, eigen interpretaties van inspecteurs, enzovoort.

Vaak worden deze controles ook uitgevoerd met aanzienlijke machtsvertoon, waarbij sommige inspecteurs opmerkelijk bewapend zijn en wetgeving inzake huiszoekingen vrijelijk interpreteren.

Natuurlijk keuren wij als vertegenwoordigers van dierenliefhebber organisaties geen criminele activiteiten goed.

De wetgeving dient echter enerzijds misbruik tegen te gaan en de rechtgeaarde burger te beschermen. Ons rechtsbestel en onze democratisch bestuursvorm bieden normaliter wetgeving die rechtszekerheid biedt en geen angst en verwarring zaait.

Het is in deze belangrijk op te merken dat dierenliefhebbers, meestal uit onwetendheid, onbedoelde fouten tegen een onontwarbaar kluwen van wetgeving maken en niet met de intentie om willens en wetens in strijd te zijn met de regels.

Voor deze mensen is het houden van dieren een hobby, een passie en dergelijke controles hebben dan ook een enorme impact op het emotioneel welzijn van de dierenliefhebber. Helaas hadden sommige van deze controles zelfs tragische gevolgen , zoals recentelijk een zelfmoord van een dierenliefhebber na een inspectie!

Wat is de visie van uw partij over de huidige aanpak

van deze controles? De toekomst van het houden van vogels in beschermd milieu Welke initiatieven zou uw partij ondernemen om deze controles te verbeteren, zodat ze rechtvaardig zijn, gebaseerd zijn op duidelijke richtlijnen, en rekening houden met het welzijn van zowel de dieren als de dierenliefhebbers?

 Antwoord CD&V – door Ludo Aerts

De door u aangehaalde voorbeelden van controles, met zowel overtredingen als machtsvertoon, zijn uiteraard onaanvaardbaar. Inspecteurs moeten hun job doen, en moeten hun job ook kunnen doen, maar mogen niet buiten hun bevoegdheden treden of naast hun opdrachten een eigen taakstelling hanteren. In geval van klachten valt het de betrokken vogelliefhebber aan te raden zich te wenden tot het diensthoofd of, als het niet helpt, tot de ombudsdienst. In geval van terechte klachten moet het diensthoofd optreden en in geval van ernstige of steeds terugkerende terechte klachten kan de ombudsdienst de zaak aanhangig maken bij het beleid zodat het parlement de minister aan de tand kan voelen en de minister de administratie tot de orde kan roepen. Maar het spreekt voor zich dat klachten dan goed gemotiveerd en goed gedocumenteerd moeten worden om tot correcties of sancties te leiden. Inspectieprotocollen, op risicoanalyse gebaseerde controles, deontologische codes en dergelijke kunnen ook bijdragen tot een minder storend en minder aanstootgevend toezicht op de naleving van de regelgeving.

Antwoord NV-A door Lin van Poucke

 Het dierenwelzijnsbeleid is zichtbaarder geworden en heeft meer geloofwaardigheid gekregen, waardoor mensen sneller dan vroeger het vertrouwen vinden om iets te melden. Het aantal inspecteurs is flink gestegen en de boetes zijn verhoogd. Een kordaat handhavingsbeleid is nodig, maar dient correct te verlopen. Bij controles wordt een checklist gebruikt die de verschillende relevante punten uit de regelgeving bevat. Bij vaststelling van ernstige overtredingen met een directe impact op het dierenwelzijn en/of bij herhaalde overtredingen waaraan niet of onvoldoende geremedieerd wordt, kan Dierenwelzijn Vlaanderen de procedure tot intrekking van de erkenning opstarten. De nieuwe Codex Dierenwelzijn omvat ook bepalingen over controle, handhaving en bestraffing. De bepalingen geven bijkomende duidelijkheid en afbakening over het handhavingsbeleid. Nieuw is de invoering van de mogelijkheid voor de ambtenaar daartoe aangesteld door de Vlaamse Regering om overtredingen op alternatieve wijze te sanctioneren (i.p.v. een administratieve geldboete). Taak- en leerstraffen kunnen immers een belangrijke rol spelen in het op weg zetten van de betrokkene naar een duurzame gedragsverandering. Zo kunnen in het kader van de uitvoering van een taak- en leerstraf aan overtreders gedragsalternatieven worden aangeboden zodat zij tijdens de sanctie-uitvoering de gewenste inzichten en vaardigheden over het omgaan met dieren meekrijgen. Het gewenste gedrag wordt met andere woorden meteen aangeleerd. Klachten over onze inspecteurs mogen altijd overgemaakt worden via de desbetreffende geëigende kanalen, t.t.z. via de Vlaamse Ombudsdienst: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/uw-klacht, die dan een onafhankelijk onderzoek zullen instellen.

Antwoord PVDA

 We verwijzen naar het antwoord op Uw eerste vraag: de overheid moet In eerste instantie ondersteunend optreden tegen de goed menende burger. We moeten natuurlijk niet naïef zijn: er zullen steeds misbruiken zijn zoals de stroperij en de illegale handel in levende en dode dieren, of zelfs hun eieren. Met die handel valt immers veel geld te verdienen. Daarom zullen controles altijd nodig blijven. Maar ze moeten gericht zijn en als doel hebben om de illegale netwerken te ontmantelen en de echt criminele activiteiten (ook inzake dierenwelzijn) te onderdrukken.

Echter, 99% van de burgers is hier niet door gevat; en integendeel ter goeder trouw. Dat is onze overtuiging.

Wij kunnen niet oordelen over de gevallen van misbruik en agressief gedrag die U vermeldt. Wel lijkt het ons evident dat regels objectief controleerbaar moeten zijn en geen voorwerp mogen zijn van subjectieve beoordeling. Tevens dient elke controle respectvol te zijn, met name ook voor de private levenssfeer van de gecontroleerde.

Wat wij zouden willen voorstellen is dat de van toepassing zijnde regels in dialoog met de sectororganisaties geobjectiveerd en vastgelegd worden, dat er opleidingen komen, zowel voor de inspecteurs van de betrokken diensten als voor de verantwoordelijken van sectorganisaties zodat de visies correct afgestemd zijn en de marge voor interpretatie zoveel mogelijk ingeperkt wordt. Een regelmatig overleg tussen de sectorganisaties en de controlerende instantie is zeker ook nuttig. Verder wijzen we jullie erop dat klachten steeds kunnen overgemaakt worden aan de ombudsdiensten van betrokken administraties. Meer algemeen stellen wij in onze maatschappij effectief een negatieve evolutie vast in het waarborgen van de democratische rechten van de burgers en hun vertegenwoordigende verenigingen. Wij vinden dit een zorgwekkende evolutie en kanten ons in de verschillende parlementen systematisch tegen alle voorstellen die in die richting gaan.

Antwoord VLAAMS BELANG

 Er is een gebrek aan controles en handhaving, en dat maakt het moeilijk aan beide kanten. Onaangekondigde controles hebben hun voordelen, maar wanneer verschillende instanties controleren, ontstaat er wanorde. VB wil minder bureaucratische en onduidelijke regels, maar eist wel een kordate handhaving.

 

Vraag 3

 Vogelgriep is een zeer besmettelijke virale ziekte die zich voornamelijk voordoet bij pluimvee en wilde watervogels.

Het kan zowel hoog- als laagpathogeen (HPAI/LPAI) zijn, afhankelijk van de moleculaire kenmerken van het betrokken virus en zijn vermogen om ziekte en sterfte bij kippen te veroorzaken. Het hoogpathogene aviaire influenza-virus is ondertussen endemisch in Europa aanwezig.

De recente veranderingen in de ecologie en epidemiologie van aviaire influenza worden gekenmerkt door de verspreiding naar nieuwe geografische gebieden, sterfte bij ongebruikelijke vogels en een verontrustende stijging van zoogdiergevallen. Naast uitbraken bij wilde vogels en industrieel pluimvee zijn er de afgelopen jaren ook verschillende gevallen vastgesteld bij hobbypluimvee en in dierentuinen.

Recent heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor het uitwerken van een vaccinatieplan voor industrieel gehouden pluimvee. Dierentuinen mogen al jaren vaccineren in noodsituaties.

Echter, momenteel ontbreekt duidelijkheid over hoe eigenaren van hobbyvogels hun dieren in de toekomst kunnen beschermen.

Binnen Europa worden er geen tests uitgevoerd naar de effectiviteit van vaccins bij hobbypluimvee, en er worden momenteel geen initiatieven genomen binnen het wetgevend kader om richtlijnen op te stellen over hoe we onze gezelschapsdieren kunnen beschermen tegen het virus.

Ondanks dat deze dieren geen probleem vormen voor exportbeperkingen van pluimvee producten en er een grote bereidheid is onder particulieren om hun dieren te vaccineren tegen betaalbare prijzen, blijven er nog veel vragen onbeantwoord.

Het is ook onduidelijk of bijvoorbeeld beperkingen die momenteel gelden voor gezelschapsvogels kunnen worden opgeheven als vaccinatie voor hobbydieren mogelijk is. Zal het dan weer mogelijk zijn om nationale en internationale bijeenkomsten te organiseren? Zal internationaal transport van gezelschapsvogels weer meer vrij worden toegestaan?

Wat is de visie van uw partij met betrekking tot de vaccinatie van gezelschapsvogels en hobbypluimvee?

Welke stappen plant uw partij te ondernemen om duidelijkheid te verschaffen en passende maatregelen te treffen voor de bescherming van deze dieren en het faciliteren van activiteiten rondom gezelschapsvogels binnen nationale en internationale contexten?

Antwoord CD&V door Ludo Aerts

 Of het organiseren van bijeenkomsten dan wel het transporteren van gezelschapsvogels terug zal toegelaten worden, valt in de gegeven omstandigheden te bevestigen noch te ontkennen. Vaccinatie heeft inderdaad geen zin als de effectiviteit niet wordt aangetoond en de efficiëntie niet wordt gewaarborgd. Maar zodra aan beide voorwaarden wordt voldaan, is vaccinatie een mogelijkheid. Al zal dan nog moeten worden uitgemaakt of vaccinatie ook verplicht moet worden en hoe vaccinatie dan betaalbaar kan blijven. CD&V kan de in deze bevoegde minister om uitleg vragen en, bij regeringsdeelname, zelf stappen zetten. Maar de belangrijkste overheid in deze is niet Vlaanderen of België maar de Europese Unie. Het komt er dan ook op aan vanuit de Europese Unie zo snel mogelijk de verschillende preventieve alternatieven te testen en de meest performante optie aan te bevelen of desgevallend zelfs regelgevend te verankeren.

Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 We hebben geen glazen bol als het gaat om de evolutie en verspreiding van vogelgriep. Zolang het risico op verdere verspreiding reëel is, is voorzichtigheid onze eerste prioriteit.

Vragen inzake vaccinaties en het al dan niet mogen doorgaan van activiteiten onder vogelliefhebbers dienen gericht te worden aan het FAVV (= het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

De N-VA staat volledig achter de wetenschappelijke vooruitgang in de bestrijding van ziektes, ook bij dieren. We hebben in het verleden de bevoegde ministers al meermaals bevraagd over de voortgang van de strijd tegen de vogelgriep. We zijn van mening dat we als land op Europees niveau de voortrekkersrol zouden moeten spelen als het aankomt op de ontwikkeling van en onderzoek naar vaccins. We zijn een farma-valley voor humane geneeskunde, dan moeten we dat ook kunnen voor de diergeneeskunde. Want effectieve vaccins kunnen zorgen dat de ziekte uitgeroeid wordt. Dat is goed voor de vogels, maar ook voor de algemene volksgezondheid aangezien het hier om een zoönotisch virus gaat.

Antwoord PVDA

 In het algemeen (zonder kennis te hebben van de specificiteiten m.b.t. aviaire influenza) zijn wij voorstander van de vaccinatie van gezelschapsdieren, en dus ook gezelschapsvogels. Om dit te vergemakkelijken, hebben wij overigens in ons programma voorgesteld om de BTW op dierenartskosten voor huisdieren te verlagen tot 6 procent. De verzorging van huisdieren is immers duur en mag zeker niet worden belast als een luxeproduct. Veel mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en we willen niet dat dit de gezondheid van hun huisdieren beïnvloedt.

Over de andere aspecten van Uw vraag kunnen wij ons nu niet uitspreken. Het is evident dat de antwoorden moeten komen vanuit de wetenschappelijke middens, in samenspraak met vertegenwoordigers van de houders van gezelschapsvogels; het zijn immers zij die het best de situatie en de praktijk op het terrein kennen. Dit om te vermijden dat onrealistische of onhaalbare zaken opgelegd worden.

Antwoord VLAAMS BELANG

 Vlaams Belang heeft niets tegen internationale bijeenkomsten, zolang de regelgeving omtrent diertransport gerespecteerd wordt.

Om uitbreiding te voorkomen moet de vaccinatie van gezelschapsvogels zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Een preventiecampagne lijkt VN hier een goed idee.

 

Vraag 4

 Verschillende regeringen in ons land hebben inmiddels stappen ondernomen om positieflijsten op te stellen voor hun regio.

Een positieflijst voor dieren is een lijst waarop diersoorten staan die als huisdier gehouden mogen worden.

Deze lijst omvat dieren die geschikt worden geacht voor particulier bezit op basis van criteria zoals gezondheid, welzijn, gevaar voor de mens en mogelijke invloed op het milieu. Het primaire doel van een positieflijst is om ongewenste situaties, zoals gevaarlijke omstandigheden voor eigenaren of het welzijn van de dieren, te voorkomen.

Desondanks houden en kweken veel dierenliefhebbers met succes diverse diersoorten als hobby die niet op deze lijst voorkomen doch die door jarenlange ervaring en studie toch kweken en op ethisch verantwoorde wijze gehouden worden.

Verscheidene verenigingen van dierenliefhebbers betreuren dan ook sterk de invoering van deze positieflijsten.

Bovendien lijkt de huidige aanpak onvoldoende bij te dragen aan het verbeteren van het dierenwelzijn, een standpunt dat gesteund wordt door zowel nationale als internationale wetenschappers.

Wat is de visie van uw partij met betrekking tot positieflijsten voor dieren?

 Antwoord CD&V door Ludo Aerts

 Een positieflijst is slechts een middel, geen doel. Doelen zijn veiligheid, volksgezondheid, dierenwelzijn enzovoort. En als dergelijke doelen op een andere wijze gehaald kunnen worden dan met een positieflijst, dan valt er over te praten. Maar zowel dierenliefhebbers en dieren als gezinsleden en omwonenden hebben er baat bij dat niet om het even wie om het even wat mag houden. Er kan dan gedacht worden aan een soepelere werkwijze om een diersoort aan de positieflijst toe te voegen, een opleidingsaanbod of een erkenningsvoorwaarde om bepaalde niet op de positieflijst voorkomende dieren te houden, een regeling om onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen toe te staan enzovoort.

Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 Zoals reeds aangegeven bij vraag I zijn wij als partij voorstander van het invoeren

van positieflijsten. Bij voorkeur zelfs op het Europese niveau.

Momenteel gelden er in Vlaanderen twee positieve lijsten van dieren die gehouden mogen worden, een in 2009 ingevoerd voor zoogdieren en een ander in 2019 ingevoerd voor reptielen.

Vastgesteld wordt dat bv. bepaalde wilde dieren zeer specifieke eisen stellen aan hun omgeving en verzorging, waardoor het risico op welzijnsproblemen zeer groot is wanneer deze dieren worden aangeschaft door een persoon zonder de nodige expertise.

Mocht een positieve lijst ingevoerd worden voor vogels dan zullen we ons hierbij laten adviseren door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn waarin jullie vereniging ook vertegenwoordigd is dan wel door de Vlaamse Dierentuinencommissie.

Antwoord PVDA

 Wij zijn voorstander van positieflijsten omdat deze toelaten klaar en duidelijk te weten welke soorten toegelaten zijn en welke niet (cfr ook bedreigde diersoorten). Wij begrijpen het probleem dat U aanhaalt, maar dit moet door overleg opgelost worden. De inzet ervan is immers niet het hebben (of niet) van een positieve lijst, maar wel welke soorten daarop staan. En dat moet uiteraard ook gebaseerd zijn op de realiteit van het terrein. Verder moet men een onderscheid maken tussen de soorten die gehouden mogen worden (en o.m. voor eigen gebruik/plezier gekweekt, soms al vele generaties lang) en soorten die in de handel verkocht mogen worden. Die laatste lijst kan korter zijn zodat een lucratieve handel in bepaalde soorten vermeden wordt.

Antwoord VLAAMS BELANG

 Voor het Vlaams Belang is een zoveelste lijstje geen oplossing. Niet nog meer regels, maar een kordate handhaving is de oplossing. De huidige regels moeten verduidelijkt worden.

 

De partij VOORUIT heeft niet geantwoord

 

Sur la base des déclarations suivantes, nous aimerions connaître la position de votre parti afin d'en informer nos dizaines de milliers de membres et d'autres détenteurs d'animaux. Vous comprendrez sans doute que de nombreux détenteurs d'animaux sont particulièrement préoccupés par les évolutions actuelles.

 

Sur la base de vos réponses, nous fournirons à nos dizaines de milliers de membres le texte et les explications nécessaires pour qu'ils puissent faire leur choix lors des prochaines élections législatives C'est peu dire que le vote de l'amateur d'animaux (en l'occurrence d'oiseaux) sera évidemment en partie déterminé par votre position.

 

Au sein du Conseil National Des Passionnés des Animaux, nous communiquerons également les réponses aux questions actuelles aux représentations des autres espèces animales.

 

Question 1 

 

De plus en plus d'amoureux des animaux sont confrontés aux défis posés par les nouvelles législations, telles que la CITES, la santé animale, le bien-être des animaux et les espèces exotiques envahissantes. Remplir de nombreux formulaires et tenir des registres pour l'élevage d'oiseaux en tant que hobby, par exemple, est souvent une tâche complexe. Malgré les efforts des associations d'amis des animaux pour clarifier et appliquer correctement la législation, de nombreux propriétaires d'animaux éprouvent des difficultés à comprendre le processus administratif, ce qui peut entraîner des erreurs involontaires. Contrairement à l'obtention d'un permis de construire, les fonctionnaires n'aident pas à remplir correctement les documents relatifs à la détention d'animaux. En outre, les gouvernements et les services gouvernementaux se distinguent par une communication insuffisante avec le public cible en raison d'un manque de coopération avec les organisations du secteur, d'un langage trop technique et de sites web inaccessibles.

 

Quelles sont les propositions de votre parti pour améliorer cette situation et réduire la charge administrative qui pèse sur les amis des animaux ? Entre autres, examiner les initiatives possibles pour faciliter l'accès au soutien, améliorer la communication et promouvoir la coopération entre les gouvernements et les organisations sectorielles.

 

Réponse du MR par Isabelle Creton

 

De manière générale, le MR est favorable à la simplification administrative. Il en va de même dans ce secteur. Le code wallon du bien-être animal, très demandé par le secteur, demeure plutôt une référence par rapport à Bruxelles qui compte plusieurs ordonnances sur le sujet mais pas un texte coordonné.

 

Réponse PTB par Simon de Beer

 

Pour le PTB, deux principes sont importants dans une société démocratique :

  • Premièrement, les autorités doivent agir en premier lieu en soutenant plutôt qu'en sanctionnant (bien sûr, il doit y avoir des sanctions pour ceux qui sont de mauvaise volonté).
  • Les autorités (et le monde politique en particulier) doivent toujours impliquer la société civile dans la prise de décision. Après tout, notre vision de la démocratie n'est pas que les citoyens élisent leurs représentants une fois tous les cinq ans, et qu’après ceux-ci se contentent de faire ce qui bon leur plait. La démocratie doit être une interaction permanente entre les autorités politiques et les citoyens, et la riche vie associative de notre pays en est un maillon essentiel.

Concrètement, en ce qui concerne les tracasses administratives subies par vos membres, nous aimerions proposer un raisonnement similaire à celui que nous avons inclus dans notre programme (https://www.ptb.be/programme)  pour les agriculteurs : « La simplification administrative promise n'a pas eu lieu. Les agriculteurs deviennent fous à cause des innombrables règlements qui leur rendent la vie impossible et témoignent souvent d'un manque d'empathie avec la réalité sur le terrain. Au contraire, nous voulons vraiment soutenir le travail des agriculteurs et leur simplifier la tâche afin qu'ils puissent se concentrer sur leur véritable objectif : produire de la bonne nourriture. En France, le « droit à l'erreur » est officiellement reconnu. Nous le souhaitons également en Belgique.» Nous sommes bien sûr ouverts à vos suggestions pour concrétiser cela dans la situation concrète des amateurs d'oiseaux.

En outre, nous suggérons une consultation régulière entre les organisations sectorielles et les ministres concernés, et certainement aussi lorsque des initiatives législatives sont en cours. Il est également possible d'inviter vos représentants à des auditions dans les commissions parlementaires compétentes. De cette manière, vous pouvez toujours fournir à vos membres des informations correctes et actualisées sur ce qui est politiquement à l'ordre du jour et le point de vue des amateurs d'oiseaux peut être transmis aux décideurs politiques (évidemment dans le but qu'ils en tiennent compte !).

 

Réponse ECOLO par Jacquet Chantal

 

Ecolo soutient une meilleure application ainsi qu'une législation plus stricte sur le bien-être animal et la protection des animaux sauvages. S'agissant de la CITES, ratifiée en 1996 par notre pays, notre programme prévoit de renforcer la lutte contre le trafic illégal d'animaux et de produits issus de ces animaux. Notre projet politique vise à protéger davantage la faune sauvage, située dans notre pays et à l'extérieur, pour des raisons de protection de la biodiversité, de bien-être animal, de santé publique et de lutte contre un trafic illégal international. Notre programme prévoit ainsi de durcir la législation sur les conditions de vente, de promotion et d'achat des animaux ainsi que de renforcer les moyens humains et matériels de contrôle de lutte au niveau belge et européen.

En Wallonie, la Ministre Céline Tellier a mis en place un système de permis de détention des animaux. Ce dernier consiste à demander à toute personne souhaitant acquérir ou adopter un animal de compagnie, y compris les oiseaux, de remplir certaines démarches administratives , notamment dans le but de vérifier que cette personne n'est pas sous le coup d'une interdiction de détention d'un animal. La mise en place de ce système comporte, certes un certain nombre de démarches administratives, mais permet d'assurer des objectifs clefs tenant à l'amélioration du bien-être animal en Wallonie dont la lutte contre la maltraitance et la réduction des achats compulsifs qui aboutissent souvent à des abandons.

La mise en place de ce système peut servir d'exemple à d'autres pays européens. Par ailleurs, il est totalement en phase avec la sensibilité croissante des citoyen.ne.s envers les animaux. En effet, selon une enquête IPSOS de mai 2022, 71% des Belges se déclarent préoccupés par le bien-être animal, 83% d'entre eux et elles estiment que les animaux ont le droit de vivre dans la dignité et 74% souhaitent que la législation en matière de bien-être animal devienne plus stricte. C'est d'ailleurs pour répondre à ces attentes sociétales que notre parti prévoit d'évaluer le système de permis de détention mis en place en Wallonie pour aller vers son application dans les deux autres régions.

 

Réponse DEFI par Christophe Verbist

Cette question ne relève pas tant du bien-être animal mais plutôt de la réduction de la charge administrative. 

A Bruxelles, divers projets ont été menés comme la stratégie web régionale pour l’accessibilité des sites web, Bruxelles numérique pour les démarches en ligne,… Le Code était également un moyen de préciser les obligations de chacun dans un texte moderne et unique à la Région bruxelloise. 

La coopération avec les organisations sectorielles est déjà en place via le Conseil bruxellois du bien-être animal qui regroupe une série d’acteurs de la protection animale.

 

 

Réponse LES ENGAGES par la présidence

Malheureusement, nous pouvons tout à fait concevoir que les règlementations et normes actuelles soient sources d’erreurs involontaires. Ces réglementations et normes sont devenues trop nombreuses, s’enchevêtrent de manière trop inextricable voire de manière contradictoire pour être parfaitement comprise par les citoyens concernés, dont vos membres.

 

Les Engagés souhaitent dans un premier temps défendre une rationalisation et une simplification de ces ensembles de réglementations et de normes afin qu’un corpus intégré puisse être mis en évidence. Une simplification de la réglementation et des normes doit ainsi être rendue possible pour parvenir à une meilleure effectivité et respect de ces lois.

 

Dans ce contexte, il convient par ailleurs de développer la mentalité des administrations actives dans ces domaines afin qu’elles puissent être davantage formées à l’accompagnement des usagers, plus qu’à leur contrôle ; d’autres services sont dédiés à ces missions. Pour Les Engagés, un service public doit fondamentalement être au service du public. Cela vaut déjà pour certains services, et cela doit pouvoir s’implémenter dans l’ensemble des services publics.

 

Une attention particulière doit être mise sur la communication et l’information des nouvelles règles lorsqu’elles sont adoptées. Comme vous le soulignez, c’est fondamental. Une réflexion pourra être menée, le cas échéant en concertation avec vos associations et d’autres actives dans ces domaines de la nature et du bien-être animal notamment, pour dégager les meilleurs canaux de communication pour rendre plus effective les nouvelles normes adoptées.

 

 

Question 2

 

Ces dernières années, plusieurs agences gouvernementales, telles que CITES, Bien-être animal et Nature et Forêt, ont considérablement intensifié les contrôles auprès des détenteurs privés d'animaux afin de s'assurer que la législation est correctement appliquée. En dépit de leur mandat clair, nous recevons des rapports faisant état de divers problèmes lors de ces inspections, tels que le non-respect des mesures de biosécurité, le dérangement des oiseaux pendant la saison de reproduction, l'interprétation des informations relatives au logement des animaux figurant sur le site web du gouvernement flamand comme étant des normes légales, les propres interprétations des inspecteurs, etc. Souvent, ces inspections sont également menées avec une force considérable, certains inspecteurs étant remarquablement armés et interprétant librement la législation sur les fouilles. Bien entendu, en tant que représentants d'organisations de défense des animaux, nous n'approuvons pas les activités criminelles. Toutefois, la législation doit, d'une part, prévenir les abus et protéger les citoyens respectueux de la loi. Notre système juridique et notre forme démocratique de gouvernement fournissent normalement une législation qui assure la sécurité juridique et ne répand pas la peur et la confusion. Il est important de noter à cet égard que les amis des animaux, généralement par ignorance, commettent des erreurs involontaires face à un enchevêtrement inextricable de lois, et non dans l'intention de contrevenir sciemment aux règles. Pour ces personnes, l'élevage d'animaux est un hobby, une passion, et ces contrôles ont donc un impact considérable sur le bien-être émotionnel de l'amoureux des animaux. Malheureusement, certains de ces contrôles ont même eu des conséquences tragiques, comme récemment le suicide d'un amoureux des animaux après une inspection ! 

 

Quel est le point de vue de votre parti sur l'approche actuelle de ces contrôles ? Quelles initiatives votre parti prendrait-il pour améliorer ces contrôles afin qu'ils soient équitables, fondés sur des lignes directrices claires et qu'ils tiennent compte du bien-être des animaux et de ceux qui les aiment ?

 

Réponse du MR par Isabelle Creton

Les contrôles doivent se focaliser sur les personnes cruelles envers les animaux. Il s’agit de limiter les tracasseries administratives envers les personnes qui respectent les animaux. À cette fin, un service spécialement dédié à cette tâche, une police du bien-être animal, permettrait d’atteindre ces objectifs. 

Réponse PTB par Simon de Beer

Nous nous référons à notre réponse à votre première question : les autorités doivent agir en premier lieu de manière à soutenir le citoyen bien intentionné. Bien sûr, nous ne devons pas être naïfs : il y aura toujours des abus tels que le braconnage et le commerce illégal d'animaux vivants ou morts, ou même de leurs œufs. Après tout, il y a beaucoup d'argent à gagner avec ce commerce. C'est pourquoi les contrôles seront toujours nécessaires. Mais ils doivent être ciblés et viser à démanteler les réseaux illégaux et à réprimer les activités véritablement criminelles (y compris en matière de bien-être animal). Cependant, 99% des citoyens ne sont pas concernés par ces contrôles, et sont au contraire de bonne foi. Telle est notre conviction.

Nous ne pouvons pas juger les cas d’abus et d'agressivité que vous mentionnez. Cependant, il nous semble évident que les règles doivent être objectivement vérifiables et ne pas faire l'objet d'une appréciation subjective. De même, tout contrôle doit être respectueux, notamment de la vie privée de la personne contrôlée.

Ce que nous voudrions proposer, c'est que les règles applicables soient objectivées et fixées en concertation avec les organisations sectorielles, que des formations soient dispensées, tant aux inspecteurs des services concernés qu'aux responsables des organisations sectorielles, afin que les visions soient correctement alignées et que la marge d'interprétation soit limitée autant que possible. Une concertation régulière entre les organisations sectorielles et les services d'inspection est certainement utile également. Nous rappelons par ailleurs que les plaintes peuvent toujours être déposées auprès des services de médiation des administrations concernées.

 

Plus généralement, dans notre société, nous observons effectivement une évolution négative dans la garantie des droits démocratiques des citoyens et de leurs associations représentatives. Nous trouvons cette évolution inquiétante et nous nous opposons systématiquement à toute proposition allant dans ce sens dans les différents parlements.

 

 

Réponse ECOLO par Jacquet Chantal

 

Afin d'assurer une amélioration du bien-être de tous les animaux et de répondre aux fortes attentes de la grande majorité des citoyen.ne.s à ce sujet, notre programme prévoit de durcir la lutte contre la maltraitance animale par plusieurs actions. Nous souhaitons augmenter les ressources humaines nécessaires pour effectuer les contrôles et garantir une application rapide des sanctions. Afin que les contrôles tiennent davantage compte du bien-être des animaux, ce qui est très important, notre programme prévoit de renforcer la formation sur ce sujet dans les zones de police et auprès des juges et du parquet.

Nous souhaitons ainsi assurer la désignation d'un.e référent.e "bien-être animal" dans chaque zone de police.

 

Reponse DEFI par Christophe Verbist

Les contrôles réalisés par les inspecteurs vétérinaires ou la police sont des réels outils pour lutter contre la maltraitance animale. 

Ils sont également le moyen de détecter la négligence et d’éduquer les détenteurs d’animaux sur les bonnes conditions de détention des animaux. 

Les inspecteurs privilégient le dialogue lorsque cette option est envisageable.  Dans le cadre du Code du bien-être animal, différents nouveaux outils étaient mis au service de l’inspection mais permettait également de clarifier les lignes directrices sur lesquelles pouvaient se baser les contrôles.

 

Réponse LES ENGAGES par la présidence

Comme indiqué ci-dessous, il convient de défendre dans un premier temps une rationalisation et une simplification de ces ensembles de réglementations et de normes afin qu’un corpus intégré puisse être mis en évidence. A l’instar de ce qui va être mis en œuvre prochainement en matière d’environnement, les personnes concernées par une activité pourraient être mises en possession d’une check-list qui puisse établir la liste complète des exigences qui pourraient être contrôlées. Cela aurait ainsi le mérite de prévenir les usagers sur la teneur des contrôles qui pourraient être menés.

 

Dans un autre cadre, Les Engagés défendent les aspirations suivantes en matière de contrôle :

  • Renforcer les moyens et la mise en œuvre des législations en augmentant le nombre de formations des agents des services régionaux et locaux ainsi que les aspirants inspecteurs de Police et autres intervenants en charge du contrôle et en valorisant leur fonction ;
  • Intégrer, à titre préventif, une attention particulière dédiée au bien-être animal et aux législations existantes lors des interventions de la Police locale, des agents de quartier, des travailleurs sociaux et d’autres intervenants publics à domicile ;
  • Faire du bien-être animal un enjeu au sein du Plan national de Sécurité en y intégrant notamment la lutte contre le trafic et le commerce illégal d’animaux – y compris pour les espèces domestiques - et la maltraitance animale.

 

Cela signifie que Les Engagés entendent, d’une part, que la priorité des contrôles puissent être mise sur les activités présentant de la maltraitance animale. A première analyse et à de rares exceptions, ce n’est pas parmi vos membres passionnés et disposant de compétence spécifique que nous devrions rencontrer les priorités de contrôle en matière de maltraitance animale. D’autre part, nous entendons que les réglementations et normes coordonnées et intégrées puissent être mieux appréhendées par les différents services de contrôle afin qu’il y ait moins d’interprétation et que ces contrôles soient plus prévisibles pour vos membres. Enfin, nous souhaitons que les situations qui requièrent des recommandations ou demandes d’aménagement et celles qui requièrent des constatations officielles (procès-verbaux) puissent être mieux différenciées par les agents afin d’assurer une proportionnalité et une équité entre les usagers. De manière générale, le service de contrôle doit pouvoir faire la différence entre une personne qui aime les animaux et tente de bien faire, et une autre qui maltraite un animal. Question 3

 

L'influenza aviaire est une maladie virale très contagieuse qui touche principalement les volailles et le gibier d'eau sauvage. Elle peut être soit hautement pathogène, soit faiblement pathogène (IAHP/LPAI), en fonction des caractéristiques moléculaires du virus en cause et de sa capacité à provoquer la morbidité et la mortalité chez les poulets. Entre-temps, le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène est devenu endémique en Europe. Les changements récents dans l'écologie et l'épidémiologie de la grippe aviaire se caractérisent par sa propagation à de nouvelles zones géographiques, la mortalité d'oiseaux inhabituels et une augmentation alarmante des cas chez les mammifères. Outre les foyers apparus chez les oiseaux sauvages et les volailles industrielles, plusieurs cas ont été identifiés ces dernières années chez des volailles d'agrément et dans des zoos. Récemment, la Commission européenne a donné son feu vert à l'élaboration d'un plan de vaccination pour les volailles élevées industriellement. Depuis des années, les zoos sont autorisés à vacciner dans les situations d'urgence. Toutefois, la manière dont les propriétaires d'oiseaux d'agrément peuvent protéger leurs animaux à l'avenir n'est pas claire à l'heure actuelle. En Europe, il n'existe pas de tests sur l'efficacité des vaccins chez les volailles d'agrément, et il n'y a actuellement aucune initiative dans le cadre législatif pour établir des lignes directrices sur la façon de protéger nos animaux de compagnie contre le virus. Bien que ces animaux ne posent pas de problème pour les restrictions à l'exportation des produits de la volaille et que les particuliers soient très enclins à vacciner leurs animaux à des prix abordables, de nombreuses questions restent sans réponse. On ne sait pas non plus si, par exemple, les  restrictions actuellement en vigueur pour les oiseaux de compagnie peuvent être levées si la vaccination des animaux de loisir est possible.

 

Sera-t-il à nouveau possible d'organiser des shows nationaux et internationaux ? Le transport international d'oiseaux de compagnie sera-t-il à nouveau plus librement autorisé ? Que pense votre parti de la vaccination des oiseaux de compagnie et des volailles d'agrément ? Quelles mesures votre parti envisage-t-il de prendre pour clarifier et prendre des mesures appropriées pour protéger ces animaux et faciliter les activités autour des oiseaux de compagnie dans les contextes nationaux et internationaux ?

 

Réponse du MR par Isabelle Creton

 

Le MR est ouvert au débat sur ces différents sujets, en tenant compte du fait que la santé publique doit toujours primer. 

 

Réponse PTB par Simon de Beer

 

D'une manière générale (sans connaître les spécificités de la grippe aviaire), nous sommes favorables à la vaccination des animaux de compagnie, y compris les oiseaux de compagnie. D'ailleurs, pour faciliter cette vaccination, nous avons proposé dans notre programme de réduire la TVA sur les frais vétérinaires des animaux de compagnie à 6 %. Après tout, les soins aux animaux de compagnie sont coûteux et ne devraient certainement pas être taxés comme un article de luxe. De nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux bouts et nous ne voulons pas que cela affecte la santé de leurs animaux de compagnie.

 

Nous ne pouvons pas commenter les autres aspects de votre question pour l'instant. Il est évident que les réponses doivent venir du milieu scientifique, en consultation avec les représentants des éleveurs d'oiseaux de compagnie ; après tout, ce sont eux qui connaissent le mieux la situation et la pratique sur le terrain. Il s'agit d'éviter d'imposer des choses irréalistes ou irréalisables.

.

 

Réponse ECOLO par Jacquet Chantal

 

Notre programme ne prévoit pas d'organiser à nouveau des shows nationaux et internationaux. Par ailleurs, nous sommes d'avis de réduire le transport des animaux, souvent source importante de stress, d'inconfort et de souffrance pour ces derniers. Cette position répond également à des considérations de santé publique et de protection de la biodiversité puisque le transport des animaux favorisent la transmission de pathogènes.

S'agissant de la vaccination des oiseaux de compagnie, notre programme n'aborde pas ce sujet. Toutefois, nous privilégions l'approche de sortir de l'élevage intensif qui est responsable de la transmission et de la propagation d'épidémies et de virus entre animaux. Si l'influenza aviaire concerne des animaux sauvages, elle peut également se développer dans des élevages de volailles et constituer de nouveaux foyers. En prévoyant l'interdiction du gavage et la sortie de l'élevage intensif, notre programme prévoit indirectement de lutter contre la propagation de ce virus. Ce mois-ci, l'OMS a fait part de son "énorme inquiétude" après avoir constaté que ce virus s'étend chez des vaches laitières aux Etats-Unis. Ce nouveau fait d'actualité renforce encore notre position de sortir de l'élevage intensif.

 

Réponse DEFI par Christophe Verbist

Ces questions relèvent davantage de la santé animale. 

Il s’agit aussi de législations nationales ou européennes à respecter dans ces cas. 

La participation des animaux aux concours et shows devra respecter le bien-être animal et les dispositions en vigueur.

 Le Code précisait une série de nouvelles activités soumises à agrément  en permettant au

Gouvernement de compléter cette liste afin de réagir plus rapidement en cas d’émergence d’activités impliquant des animaux qui nécessitent un encadrement, que ce soit pour protéger les animaux et/ou l’activité en elle-même

 

Réponse LES ENGAGES par la présidence

Pour Les Engagés, le contexte sanitaire est prioritaire. Cela signifie qu’il faut avant tout pouvoir assurer de bonnes conditions sanitaires à la fois pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Dans un premier temps, nous plaidons donc pour que les mesures de protection à prendre par les propriétaires envers les animaux et en particulier les oiseaux d’agrément soient éclaircies. Chaque propriétaire doit connaitre les mesures les plus pertinentes qui sont applicables. Dans ce cadre, il nous semble que la vaccination des oiseaux de compagnie doit pouvoir être examinées. Des tests d’efficacité de ces vaccins chez les volailles d’agrément doit ainsi pouvoir être mené prochainement. Ces tests et mesures de protection constitueront ainsi un ensemble de lignes directrices à la portée de vos associations et membres.

 

Dans un deuxième temps, à partir d’un contexte sanitaire clair, il conviendra de reprendre des activités nationales et internationales autour de ces oiseaux de compagnie, en ce compris des mesures encadrant le transport qui puissent être proportionnées, pertinentes et aussi souples que possible.

 

 

Question 4 

 

Plusieurs gouvernements de notre pays ont maintenant pris des mesures pour établir des listes positives pour leur région. Une liste positive des animaux est une liste d'espèces animales qui peuvent être détenues comme animaux de compagnie. Cette liste comprend les animaux jugés aptes à la propriété privée sur la base de critères tels que la santé, le bien-être, le danger pour l'homme et l'impact éventuel sur l'environnement. L'objectif premier d'une liste positive est d'éviter des situations indésirables, telles que des conditions dangereuses pour les propriétaires ou le bien-être des animaux. Néanmoins, de nombreux amis des animaux gardent et élèvent avec succès, dans le cadre de leur hobby, diverses espèces animales qui ne figurent pas sur cette liste mais qui, grâce à des années d'expérience et d'étude, sont néanmoins élevées et gardées de manière éthique. Plusieurs associations d'amis des animaux regrettent donc vivement l'introduction de ces listes positives. En outre, l'approche actuelle ne semble pas contribuer suffisamment à l'amélioration du bien-être des animaux, un point de vue soutenu par des scientifiques nationaux et internationaux.

 

Quel est le point de vue de votre parti sur les listes positives des animaux ?

 

Réponse du MR par Isabelle Creton

Le MR y est favorable. Nous voulons également généraliser la prévention, en particulier à l’égard des personnes qui souhaitent acquérir un animal. Les animaux ont des besoins spécifiques et cela nécessite que leurs propriétaires soient correctement informés et éduqués. Nous voulons sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, par exemple dans le cadre scolaire, sur la meilleure manière de traiter les animaux. Nous proposons également de renforcer la réglementation relative aux nouveaux animaux de compagnie (NAC) pour éviter des soins inappropriés ou des abandons avec des conséquences parfois négatives sur la protection de la biodiversité. Nous proposons une procédure d’identification et d’enregistrement obligatoire, afin de lier les animaux à leurs propriétaires, le renforcement de la procédure d’agrément ainsi qu’une réglementation accrue de la commercialisation et de la publicité sur les NAC. Une proposition dans ce sens a déjà été adoptée au Sénat.

Réponse PTB par Simon de Beer

 

Nous sommes favorables aux listes positives car elles permettent de savoir clairement quelles espèces sont autorisées et lesquelles ne le sont pas (cf. également les espèces menacées). Nous comprenons le problème que vous évoquez, mais il devrait être résolu par la concertation. Car tout l'enjeu n'est pas d'avoir (ou non) une liste positive, mais plutôt de savoir quelles espèces y figurent. Et cela, bien sûr, doit aussi être basé sur la réalité du terrain. En outre, il convient de faire une distinction entre les espèces qui peuvent être élevées (entre autres pour le propre usage/plaisir de l’éleveur, parfois depuis plusieurs générations) et celles qui peuvent être vendues dans le commerce. Cette dernière liste peut être plus courte afin d'éviter un commerce lucratif de certaines espèces.

 

Réponse ECOLO par Jacquet Chantal

 

De nombreuses associations de protection des animaux et de bien-être animal soutiennent la mise en place de listes positives des animaux. Par exemple, l'association Eurogroup for Animals, qui fédère plus de 80 de ses associations au niveau européen, défend l'instauration d'une réglementation européenne mettant en place des listes positives des animaux. Plusieurs initiatives sont en cours au niveau européen pour parvenir à une telle nouvelle réglementation. Le 24 novembre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution appelant la Commission européenne à mettre en place une telle réglementation. La résolution

souligne le fait que 19 Etats Membres sont également en faveur d'un tel texte et elle énumère les nombreux avantages de la mise en oeuvre de telles listes ( diminution du risque de zoonoses, amélioration de la lutte du commerce d'animaux sauvages, protection de la biodiversité...). Notre parti est favorable à la mise en place de listes positives au niveau européen, pour tous les avantages précédemment énumérés qu'elles procurent, mais également pour assurer une meilleure harmonisation à l'échelle européenne. Notre pays a joué un rôle pionner dans ce domaine puisque dès 2009, il fixait dans la loi une liste restreinte des espèces de mammifères pouvant être détenues par un particulier, excluant ainsi de facto les espèces sauvages. Plus récemment, la Wallonie, la Région Bruxelloise et la Flandre ont également adopté une liste positive pour ce qui concerne les espèces de reptiles. S'agissant de la Wallonie, cette liste positive pour les espèces de reptiles a été portée par la Ministre ECOLO Céline Tellier et fait partie de son bilan positif pour améliorer le bien-être animal.

 

Réponse DEFI par Christophe Verbist

DéFI est  favorable à Bruxelles aux listes positives afin de disposer d’une liste claire d’animaux qui ont été jugés aptes à la détention par des particuliers dans un certain milieu. 

Des dérogations sont toujours possibles sur présentation de dossiers, et notre parti est favorable à une concertation étroite avec le secteur des ornithologues.

 

Réponse LES ENGAGES par la présidence

Jusqu’il y a peu, ces listes positives ne concernaient que les mammifères. A ce titre, lorsque le Mouvement se dénommait encore le cdH nous avons initié une révision de cette liste par le biais de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus. Nous avons en outre initié des travaux au sein du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant d’autres espèces comme les reptiles et les oiseaux. Nous souhaitions que ce travail soit fondé sur une expertise scientifique. La Ministre Ecolo Céline TELLIER qui a depuis repris la compétence du bien- être animal, et a fait aboutir la liste concernant les reptiles.

 

Dans ce cadre, notre approche est de défendre que ces listes positives sont avant tout nécessaire pour les citoyens « lambdas », à savoir ceux qui – contrairement aux passionnés encadrés par des associations – ne disposent pas des connaissances nécessaires pour assurer l’acquisition d’animaux spécifiques présentant des besoins particuliers. Comme vous le savez, le principe est que, lorsqu'une telle liste positive est établie, seules les espèces reprises sur la liste peuvent être détenues. Comme indiqué ci-avant, cela vaut surtout pour les particuliers « lambdas » qui ne disposent pas des connaissances requises, ni des infrastructures pertinentes. A cette occasion, et pour défendre les passionnés comme ceux que vous représentez, nous avons introduit la notion de « particulier spécialisé » dont la qualité permet la détention d’espèces absentes de la liste établie. Cette qualité est acquise sans agrément nécessaire pour les animaux déjà détenus avant la date d'entrée en vigueur de la liste concernée, ou sur agrément sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques pour les animaux détenus par la suite. D’une part, la première hypothèse a vocation à couvrir les autorisations nécessaires pour toute situation actuellement rencontrée, et ce, avant l’entrée en vigueur d’un liste positive. Fondamentalement, cela doit permettre de répondre à la majorité des situations rencontrées par vos passionnés, et ce sans contrainte administrative dès lors qu’un agrément n’est pas nécessaire. D’autre part, l’agrément vise à encadrer les situations futures qui surviendraient après l’établissement de telle liste positive. Ce mécanisme peut tout à fait faire l’objet d’un réexamen, et d’une analyse approfondie en concertation avec vos associations pour voir comment mieux l’aménager pour vos membres. Si s’avère nécessaire de maintenir un cadre pour les particuliers « lambdas », nous pouvons comprendre qu’un cadre assoupli pourrait être mis en œuvre pour vos membres disposant des compétences requises. Par exemple, l’agrément pourrait être délivré à vos associations, et en répercussion à chacun de vos membres pour assurer la détention d’animaux et oiseaux non reprises sur les listes positives à ce jour.

 

Dans ce contexte, Les Engagés défendent premièrement de poursuivre le déploiement de ce mécanisme au travers de liste positive. Ainsi, nous entendons poursuivre l’adoption de listes positives relatives à la détention de certains animaux, en mettant la priorité sur les animaux encore moins connus du grand public (nouveaux animaux de compagnie, soit les NAC), en complétant ce mécanisme de normes minimales en matière de conditions de détention et d’hébergement. Comme indiqué, ce mécanisme vise avant tout à encadrer la détention opérée par les particuliers « lambdas », en opposition aux passionnés. Deuxièmement, Les Engagés sont prêts à réexaminer le mécanisme de l’agrément nécessaire aux « particuliers spécialisés » pour qu’il puisse être plus souple.

 

Du partie PS en Wallonie pas de réponse