Ondernemingsnummer:          0456.225.246

Benaming:                        Nationale Raad van Dieren Liefhebbers

Rechtsvorm:                     vzw

Zetel:                                  Vlaams Gewest

Onderwerp akte:            Wijziging van statuten

Identificatienummer:    19566/95

 

 

Onderwerp akte:

Wijzigen statuten Nationale Raad van Dieren Liefhebbers.

 

STATUTEN

 

De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting van 15 maart 2024 besloten  de statuten van 25 september 2023 aan te passen en te hernemen zoals volgt.

 

I.  DE VERENIGING

 

Artikel 1. Benaming.

De vereniging werd gesticht onder de benaming ”Nationale Raad van Dieren Liefhebbers “ vereniging zonder winstoogmerk, afgekort NRvDL.

 

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de federatie is gevestigd op een adres in het Vlaams Gewest en kan op eenvoudige wijze door het bestuursorgaan verplaatst worden binnen het Vlaamse Gewest.

 

Artikel 3. Het doel en voorwerp van de federatie.

Art. 3.1. De vereniging stelt zich tot doel :

  • Dierenliefhebbersverenigingen verenigen, hun gemeenschappelijke belangen behartigen en verdedigen.
  • Advies leveren in verband met wetgeving in het raam van dieren houden.
  • Promoten van het legaal dieren houden en kweken
  • Ondersteuning geven ter instandhouding van alle diersoorten.

 

Art. 3.2. Het voorwerp van de federatie is:

  • De rechten en belangen van de dierenliefhebbers te behartigen en verdedigen alsook de nodige argumenten aanreiken tot het behoud of aanpassing van de bestaande wetten en besluiten inzake de dierenliefhebberij.

 

Artikel 4. Duur.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden.

 

II.  LIDMAATSCHAP

 

Artikel 5. Samenstelling van de vereniging

De vereniging bestaat uit :

  • Effectieve leden:

die deel uitmaken van de Algemene Vergadering met stemrecht zoals is voorzien in het Intern Reglement.

De Algemene Vergadering bestaat bijgevolg uit volgende stemgerechtigde leden: de leden van respectievelijk het Bestuursorgaan en het Adviesorgaan.

  • Toegetreden leden:

leden die actieve ondersteuning bieden aan de werking van de vereniging. Deze leden worden op eenvoudige vraag uitgenodigd op de onderscheiden vergaderingen, dit  met adviserende stem.

 

Artikel 6. Effectieve leden

Het aantal effectieve leden is beperkt doch telt minstens 4 leden.

 

Artikel 7. Lidmaatschap van de toegetreden leden

Elke  vereniging van dierenliefhebbers die het voorziene jaarlijkse lidgeld heeft betaald, wordt als toegetreden lid beschouwd.

De toegetreden leden duiden in onderling overleg afgevaardigden aan per categorie zoals beschreven in het Intern Reglement.

Deze afgevaardigden zetelen binnen het adviesorgaan dat het Bestuursorgaan bijstaat.

 

Artikel 8. Lidmaatschapsbijdrage van de toegetreden leden

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bepaald door het Bestuursorgaan en bedraagt maximum € 250,00.

 

Artikel 9. Schorsing van leden

Het Bestuursorgaan mag voorafgaandelijk aan de beslissing van de Algemene Vergadering leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk inzake de statuten, het Intern Reglement of het toebrengen van schade aan het imago van de vereniging.

 

Artikel 10.  Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit  van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van de effectieve leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven in de onderhavige statuten.

 

Het lid in kwestie wordt opgeroepen om gehoord te worden door het Bestuursorgaan, hiervan wordt een verslag uitgebracht aan de Algemene Vergadering en deze, bij geheime stemming, bij twee derde meerderheid der uitgebrachte stemmen, tot uitsluiting kan besluiten.

 

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit, noch verantwoording van de rekeningen of op het dienstbetoon van de vereniging, vanaf de datum van ontslag, uitsluiting of overlijden.

 

III.  DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 11: De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het beslissingsorgaan, waarin ieder effectief lid zetelt.

Deze vergadering is wettelijk bevoegd om:

-  statuten te wijzigen;

-  bestuurders te benoemen of af te zetten ;

-  het benoemen en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;

-  begrotingen en rekeningen goed te keuren ;

-  kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen;

-  de vereniging te ontbinden;

-  effectieve leden uit te sluiten ;

-  omzetting van de VZW in een IVZW, een Coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

   onderneming of in een coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

-  te oordelen over de bezoldiging van bestuurders;

-  namens de vereniging een vordering in te stellen tegen bestuurders en eventuele

   commissarissen;

-  om een “inbreng om niet” van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

-  te beslissen in alle gevallen waarin de statuten of de wetgever dat vereisen.

De Algemene Vergadering beslist bij stemming met de wettelijk vastgestelde meerderheid en quorum, dit volgens de beschikkingen in de onderscheiden artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

Artikel 12.  Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De Algemene vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen.

Het Bestuursorgaan kan een Algemene Vergadering bijeenroepen  wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet, de statuten of wanneer 1/5 van de effectieve leden erom verzoekt.

 

De Algemene Vergadering  wordt door de voorzitter bijeengeroepen en voorgezeten.

 

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verzonden per post of bij voorkeur per e-mail, die het lid laatst heeft gecommuniceerd.

De uitnodiging vermeldt de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals de agenda.

Aan de Toezichter(s) die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Artikel 13. Aanwezigheidsquorum tijdens de Algemene Vergadering

De vergadering kan slechts geldig vergaderen bij aanwezigheid van 2/3 van de effectieve leden inclusief  volmachten.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectiever leden.

De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 14. Stemming tijdens de Algemene Vergadering

Elk effectief lid beschikt over één stem in de Algemene Vergadering.

Een effectief lid kan zich bij volmacht door één ander lid laten vertegenwoordigen.

Elk effectief lid kan slechts één volmacht dragen.

 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waar de wet het anders bepaalt.

 

Er wordt apart gestemd inzake de jaarrekening en de kwijting van bestuurders en Toezichter(s).

Ingeval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter, of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend. Enkel de uitgebrachte stemmen tellen mee tijdens de telling van het aantal stemmen.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of op vraag van 1/5 van de effectieve leden en de vertegenwoordigden, door een geheime stemming.

 

Artikel 15. Verslag van de Algemene Vergadering

Binnen de 30 kalenderdagen  wordt er verslag opgesteld door de secretaris of zijn/haar vervanger  van de beslissingen van de Algemene Vergadering dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de Nationale raad van Dieren Liefhebbers en gepubliceerd wordt op de website van de NRvDL.

De effectieve leden ontvangen, al dan niet elektronisch, een kopie van het verslag.

 

IV.  BESTUUR  EN VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 16. Het Bestuursorgaan

De Nationale Raad van Dieren Liefhebbers wordt bestuurd door het Bestuursorgaan  dat bestaat uit minimaal drie leden.

Het Bestuursorgaan wordt gemandateerd door de Algemene Vergadering voor een termijn van onbepaalde duur doch bestuurders zijn om gegronde redenen steeds door de Algemene Vergadering afzetbaar.

 

Bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit en worden niet vergoed voor de gemaakte kosten, zoals verplaatsingskosten, nodig voor de uitoefening van hun opdracht.

Zij gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan.

Zij zijn steeds verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de uitvoering van hun mandaat.

 

Het Bestuursorgaan is als volgt samengesteld: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Het Bestuursorgaan kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen als expert met raadgevende stem.

Artikel 17. Einde bestuursmandaat van rechtswege of door ontslagneming

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuursorgaan.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 18. Coöptatie van bestuurders

Wanneer  de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

 

De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder  bevestigen.

Artikel 19. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden toegekend worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt.

 

Het Bestuursorgaan vaardigt alle Interne Reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk Intern Reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.

De Interne Reglementen en elke wijziging daarvan worden aan de effectieve leden meegedeeld.

 

De recentste versie van het Intern Reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de Nationale Raad van Dieren  Liefhebbers.

Artikel 20. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers in alle handelingen in en buiten rechte.

Artikel 21. Bekendmakingsvereisten van het Bestuursorgaan

De benoeming van de leden van het Bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers wettelijk te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging  in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 22. Vergaderingen van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of in opdracht van de voorzitter door de secretaris, zo dikwijls als het belang van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers het vereist en op verzoek van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

De wijze van oproeping wordt beschreven in het Intern Reglement.

Artikel 23. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten als tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.

De besluiten binnen het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Artikel 24 . Verslag van het Bestuur

Er wordt binnen de 30 kalenderdagen verslag genomen van de beslissingen van het Bestuursorgaan, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel en het secretariaat van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers.

Elk bestuurslid ontvangt een kopie van het verslag al dan niet elektronisch.

V.  AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 25. Aansprakelijkheid

Het bestuursorgaan is collegiaal verantwoordelijk voor de genomen beslissingen.

Bestuurders dragen persoonlijk aansprakelijkheid voor grove fouten en nalatigheden begaan in de uitoefening van hun functie.

 

VII.  THESAURIE

 

Artikel 26. Financieel beheer

De gelden van de vereniging, dienen zich te bevinden  op rekeningen bij erkende financiële instellingen

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 28. Aankopen en verbintenissen

De aankoop van goederen en/of diensten dient te gebeuren op de wijze beschreven in het Intern Reglement.

Artikel 29. Handtekeningbevoegdheid

Alle akten en documenten dienen voor “Nationale Raad van Dieren Liefhebbers” te worden ondertekend door de voorzitter en een lid van het Bestuursorgaan.

Nochtans volstaat de handtekening van één enkel bestuurslid of van een gevolmachtigde afgevaardigde van het Bestuur, wanneer het stukken of kwijtingen betreft voor het beheer der posterijen, spoorwegen, telecommunicatie en telefoon.

 

IX.  ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding van de vereniging

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, op voorstel van het Bestuursorgaan of minstens 1/5 van de effectieve leden.

Om op een geldige wijze te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers, moet minstens 2/3 van de effectieve  leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.

De werkwijze bij afhandeling van de ontbinding en vereffening geschiedt conform het WVV.

Artikel 31. Bestemming van het vermogen na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de Nationale Raad van Dieren Liefhebbers worden toegekend aan een vereniging met dezelfde rechtsvorm en gelijkaardige doelstellingen.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het vermogen.

Artikel 32 . Statutaire conflicten

Alle gevallen niet voorzien door deze statuten worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

  1. Louise Knaepen

                                                                                                   Secretaris NRvDL