Hierbij de nieuwste richtlijnen om vogels naar de UK te brengen (versie januari 2024). Vanaf januari zal geleidelijk het Border Target Operating Model uitgerold worden in de UK.

 

Zendingen die worden geïmporteerd vanuit elke handelspartner moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat voldoet aan het modelcertificaat gepubliceerd op GOV.UK en dat is ondertekend door een officiële dierenarts of inspecteur van de veterinaire autoriteit in het land van herkomst. En omvatten een 'Verklaring van de eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar', zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, van Besluit (EG) 2007/25.

Voici les dernières directives pour amener des oiseaux au Royaume-Uni (version janvier 2024). À partir de janvier, le modèle opérationnel Border Target sera progressivement déployé au Royaume-Uni.

Les envois importés de tout partenaire commercial doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat publié sur GOV.UK et signé par un vétérinaire officiel ou un inspecteur de l'autorité vétérinaire du pays d'origine. Et inclure une « Déclaration du propriétaire ou du représentant du propriétaire » telle que visée à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (CE) 2007/25.