HPAI: opheffen zone Aalst en nieuwe besmettingen bij hobbyhouders

De eindscreening in de bewakingszone Aalst is vandaag met gunstig resultaat afgewerkt. Dit betekent dat deze zone in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart zal kunnen worden opgeheven. In het hele land zijn vanaf zondag dan nog enkel de nationale maatregelen van kracht.

De situatie in wilde vogels lijkt eveneens licht te verbeteren. De laatste weken worden weliswaar nog steeds veel nieuwe gevallen vastgesteld, maar minder dan in de weken voordien.

Ondanks de iets verbeterde situatie, blijven bioveiligheid en voorzichtigheid bij alle activiteiten in en rond pluimveestallen nog steeds essentieel. Het risico van inslepen van het virus vanuit de omgeving is immers nog steeds hoog. Deze week zijn bv. nog nieuwe besmettingen vastgesteld bij hobbyhouders in Dour (Henegouwen) en Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen). Omwille van het kleine aantal vogels, zijn de maatregelen in beide gevallen beperkt gebleven tot de besmette sites en werden er geen beperkingszones afgebakend.

De website wordt begin volgende week aangepast aan het opheffen van de zone Aalst.

Zoals u weet maakt de Europese verordening geen onderscheid tussen vogels en pluimvee als het om de te nemen maatregelen gaat. Experts gaan er immers met de huidige virussen van uit dat alle vogelsoorten potentieel besmet kunnen worden.
De regelgeving is wat betreft de maatregelen op een besmette site dan ook categoriek: normaliter dienen alle gevoelige dieren – alle vogels dus – te worden geëuthanaseerd.
De regelgeving geeft tegelijk ook de mogelijkheid om een uitzondering op deze verplichting toe te staan voor vogels:
- die worden gehouden voor wetenschappelijke doeleinden,
- die worden gehouden voor de instandhouding van beschermde of met uitsterven bedreigde soorten,
- die geregistreerd zijn als zeldzame rassen – denk hierbij de zeldzame lokale rassen waarover bv.
Steunpunt Levend Erfgoed zich ontfermt.
In de praktijk is het ook zo dat het uitgangspunt, dat alle vogelsoorten gevoelig zijn, genuanceerd moet worden.
Waar het klassieke pluimvee zeer gevoelig is en virusverspreiding altijd plaatsvindt, is dat al veel minder zo voor veel andere niet-pluimvee soorten. Een besmetting bij dergelijke vogels, leidt niet noodzakelijk tot een massale verspreiding in en rond de getroffen site. Waar dat mogelijk is, houdt het FAVV hiermee ook rekening wanneer
een besmetting wordt vastgesteld bij een hobbyhouder met zang- of siervogels, zeker in de gevallen dat de vogels in gescheiden volières worden gehouden en de contacten tussen de verschillende volières beperkt zijn.
Het euthanaseren van de aanwezige vogels is dus geen automatisme; er zal telkens in functie van de
omstandigheden en van de locatie een evaluatie gemaakt worden. Waar dat verantwoord en mogelijk is, zal het FAVV ook niet onnodig vogels euthanaseren die niet bestemd zijn voor de voedselketen.
Wij stellen het volgende voor:
- Stel een lijst samen van bedreigde soorten die praktisch verdwenen zijn in de natuur.
- Start projecten van zeer bedreigde soorten  (bedreigd in de natuur en zeer weinig gehouden in beschermd milieu).
- Bezorg ons deze lijsten zodat wij dit kunnen aankaarten bij de overheid.

Le screening final organisé dans la zone de surveillance Aalst s'est achevé aujourd'hui avec des résultats favorables. Cela signifie que cette zone pourra être levée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars. A partir de dimanche, seules les mesures nationales seront alors en vigueur dans tout le pays.

La situation chez les oiseaux sauvages semble également s'améliorer légèrement. Bien que beaucoup de nouveaux cas aient encore été identifiés ces dernières semaines, ils sont moins nombreux que les semaines précédentes.

Malgré la légère amélioration de la situation, il est toujours essentiel de prêter attention à la biosécurité et de faire preuve de prudence dans toutes les activités menées à l'intérieur et autour des poulaillers. En effet, le risque d'introduction du virus à partir de l'environnement reste élevé. Cette semaine, par exemple, des nouvelles contaminations ont été détectées chez des éleveurs amateurs à Dour (Hainaut) et Erpe-Mere (Flandre orientale). En raison du petit nombre d'oiseaux, les mesures prises dans les deux cas ont été limitées aux sites infectés et aucune zone réglementée n'a dû être délimitée.

Le site web sera mis à jour en début de semaine prochaine pour refléter la levée de la zone Aalst.