Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld. Het gaat om een braadkippenbedrijf in Aalst met zo’n 73.000 slachtrijpe kuikens. Er was in de afgelopen dagen een verhoogde sterfte vastgesteld in een van de hokken. De besmettingsbron is niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt geruimd.

 

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Wel liggen in de bewakingszone 3 pluimveeslachthuizen.

 

Eerder deze week is er ook een bijkomende besmetting vastgesteld bij een hobbyhouder in Péruwelz (Henegouwen). Omwille van het kleine aantal dieren, blijven de maatregelen hier beperkt tot enkel de besmette site.

 

Er is ook aangenamer nieuws: de eindscreening in de bewakingszone Wervik is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone wordt dus zoals voorzien de komende nacht (vrijdag 24 op zaterdag 25 februari) opgeheven.

 

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

Zoals u weet maakt de Europese verordening geen onderscheid tussen vogels en pluimvee als het om de te nemen maatregelen gaat. Experts gaan er immers met de huidige virussen van uit dat alle vogelsoorten potentieel besmet kunnen worden.
De regelgeving is wat betreft de maatregelen op een besmette site dan ook categoriek: normaliter dienen alle gevoelige dieren – alle vogels dus – te worden geëuthanaseerd.
De regelgeving geeft tegelijk ook de mogelijkheid om een uitzondering op deze verplichting toe te staan voor vogels:
- die worden gehouden voor wetenschappelijke doeleinden,
- die worden gehouden voor de instandhouding van beschermde of met uitsterven bedreigde soorten,
- die geregistreerd zijn als zeldzame rassen – denk hierbij de zeldzame lokale rassen waarover bv.
Steunpunt Levend Erfgoed zich ontfermt.
In de praktijk is het ook zo dat het uitgangspunt, dat alle vogelsoorten gevoelig zijn, genuanceerd moet worden.
Waar het klassieke pluimvee zeer gevoelig is en virusverspreiding altijd plaatsvindt, is dat al veel minder zo voor veel andere niet-pluimvee soorten. Een besmetting bij dergelijke vogels, leidt niet noodzakelijk tot een massale verspreiding in en rond de getroffen site. Waar dat mogelijk is, houdt het FAVV hiermee ook rekening wanneer
een besmetting wordt vastgesteld bij een hobbyhouder met zang- of siervogels, zeker in de gevallen dat de vogels in gescheiden volières worden gehouden en de contacten tussen de verschillende volières beperkt zijn.
Het euthanaseren van de aanwezige vogels is dus geen automatisme; er zal telkens in functie van de
omstandigheden en van de locatie een evaluatie gemaakt worden. Waar dat verantwoord en mogelijk is, zal het FAVV ook niet onnodig vogels euthanaseren die niet bestemd zijn voor de voedselketen.
Wij stellen het volgende voor:
- Stel een lijst samen van bedreigde soorten die praktisch verdwenen zijn in de natuur.
- Start projecten van zeer bedreigde soorten  (bedreigd in de natuur en zeer weinig gehouden in beschermd milieu).
- Bezorg ons deze lijsten zodat wij dit kunnen aankaarten bij de overheid.

Une nouvelle contamination par un virus H5 hautement pathogène a été détectée aujourd'hui. Elle concerne une exploitation de poulets de chair situé à Alost et comptant quelque 73.000 poulets de chair. Une mortalité accrue avait été observée dans l'un des étables ces derniers jours. La source de la contamination n'est pas claire.

Les volailles de l’exploitation sont euthanasiées.

 

Les zones classiques de 3 km et de 10 km sont délimitées autour du nouveau foyer. Elles se situent en Flandre orientale et en Brabant flamand.

Il s'agit d'une zone à faible densité de volailles. Cependant, 3 abattoirs de volailles sont situés dans la zone de surveillance.

 

En début de semaine, une contamination supplémentaire a également été détectée chez un éleveur amateur à Péruwelz (Hainaut). En raison du faible nombre d'animaux, les mesures prises ici se limitent au site contaminé.

 

Il y a aussi une bonne nouvelle: le screening dans la zone de surveillance Wervik s'est achevé avec des résultats favorables. Cette zone sera donc levée comme prévu la nuit prochaine (vendredi 24 au samedi 25 février).

 

Le nombre de nouvelles infections chez les oiseaux sauvages ne faiblit pas, ce qui signifie que la pression environnementale due à la circulation du virus chez l’avifaune sauvage est encore très élevée.

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke. Op het bedrijf was in de afgelopen dagen een legdaling en een beperkte sterfte vastgesteld. De 17.000 moederdieren werden geëuthanaseerd.

 

Ondanks dat dit ook een virus is met een H5N1-opbouw, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de uitbraken van de afgelopen weken en maanden hebben veroorzaakt.

 

Omdat het om een laagpathogeen virus gaat, het een recente besmetting betreft en het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt, worden er geen bijkomende maatregelen genomen. Er worden geen nieuwe zones afgebakend. De bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de al vastgelegde timing. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven lopen.

 

Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen).

Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit.

De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.

Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:

 • De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.

-          De beschermingszones Wervik (3 km-zones):

  • De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik.
  • Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.

-          De bewakingszones Wervik (10 km-zones):

  • De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied.
  • Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.

In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

 

Aujourd’hui, un assainissement a eu lieu dans la zone Wervik en raison de la détection d'un virus H5N1 faiblement pathogène. Cet assainissement a été effectué en raison de la circulation active du virus dans l'exploitation concernée et du risque de transformation en un virus hautement pathogène et de propagation dans le secteur.

L'exploitation en question est un élevage de reproduction situé à Zonnebeke. Une chute de ponte et une mortalité limitée avaient été observés dans l'exploitation ces derniers jours. Les 17.000 parentaux ont été euthanasiés.

 

Bien qu'il s'agisse également d'un virus de type H5N1, ce virus est totalement différent des virus hautement pathogènes qui sont responsables des foyers de ces dernières semaines et mois.

 

Comme il s'agit d'un virus faiblement pathogène, que la contamination est récente et que l'exploitation est déjà couverte par les mesures de la zone de protection Wervik, aucune mesure supplémentaire ne sera prise. Aucune nouvelle zone ne sera délimitée. Le zonage existant autour de Wervik 1 et 2 sera simplement maintenu, le calendrier étant déjà établi. Les dérogations existantes dans les zones Wervik continueront de s'appliquer.

Une deuxième contamination par un virus H5N1 hautement pathogène a été détectée aujourd'hui à Wervik, en Flandre occidentale.

Elle concerne un élevage de dindes comptant environ 97.000 animaux de différents âges. Cet élevage est situé dans la zone de surveillance Wervik, à environ 4,5 km du foyer de la semaine dernière. Des symptômes nerveux et une mortalité accrue ont été observés dans l'un des poulaillers de l'exploitation. La source de la contamination n'est pas encore claire; il pourrait s'agir d'une nouvelle introduction, mais un spill-over du foyer précédent est également une possibilité. Des analyses complémentaires devront apporter une réponse à ce sujet.

L'exploitation concernée est en cours d'abattage.

Autour du nouveau foyer, les zones classiques de 3 km et de 10 km sont délimitées. Dans la pratique, celles-ci fusionnent avec les zones Wervik existantes. Ces derniers s'étendent ainsi en direction du nord-est.

L'expansion concerne également, dans une mesure limitée, la zone de surveillance Houthulst. Les quelques exploitations situées dans les 2 zones relèvent dorénavant des mesures et du calendrier de la zone de surveillance Wervik.

Concrètement, le suivant calendrier s'applique aux zones en Flandre occidentale et en Hainaut:

 • La zone de surveillance Houthulst sera levée à minuit la nuit prochaine, sauf pour les parties recouvertes par les zones de surveillance Wervik 1 et 2. A partir de demain, cette zone devient territoire libre.

-          Les zones de protection Wervik (zones de 3 km):

  • La nouvelle zone de protection Wervik 2 cours jusqu'au mercredi 15.02 compris; à partir du jeudi 16.02, elle devient zone de surveillance.
  • La partie non chevauchante de l'ancienne zone de protection Wervik 1 cours comme prévu jusqu'au jeudi 09.02 compris; à partir du vendredi 10.02, elle devient zone de protection.

-          Les zones de surveillance Wervik (zones de 10 km):

  • La nouvelle zone de surveillance Wervik 2 cours jusqu'au vendredi 24.02 compris; à partir du samedi 25.02, elle devient territoire libre.
  • La partie non chevauchante de l'ancienne zone de surveillance Wervik 1 cours comme prévu jusqu'au samedi 18.02 compris; à partir du dimanche 19.02, elle devient territoire libre.

Dans les zones Wervik, les dérogations continuent à fonctionner. Ceux-ci sont également immédiatement applicables dans les nouvelles parties ajoutées. En outre, à partir d'après-demain, vendredi 27.02, la procédure sera activée pour l'abattage des poulets de chair venant des zones de 3 km.

Le nombre de nouvelles contaminations chez les oiseaux sauvages est toujours aussi élevé, ce qui signifie que la pression environnementale due à la circulation du virus chez les oiseaux sauvages est toujours très forte.