Zoals u weet maakt de Europese verordening geen onderscheid tussen vogels en pluimvee als het om de te nemen maatregelen gaat. Experts gaan er immers met de huidige virussen van uit dat alle vogelsoorten potentieel besmet kunnen worden.
De regelgeving is wat betreft de maatregelen op een besmette site dan ook categoriek: normaliter dienen alle gevoelige dieren – alle vogels dus – te worden geëuthanaseerd.
De regelgeving geeft tegelijk ook de mogelijkheid om een uitzondering op deze verplichting toe te staan voor vogels:
- die worden gehouden voor wetenschappelijke doeleinden,
- die worden gehouden voor de instandhouding van beschermde of met uitsterven bedreigde soorten,
- die geregistreerd zijn als zeldzame rassen – denk hierbij de zeldzame lokale rassen waarover bv.
Steunpunt Levend Erfgoed zich ontfermt.
In de praktijk is het ook zo dat het uitgangspunt, dat alle vogelsoorten gevoelig zijn, genuanceerd moet worden.
Waar het klassieke pluimvee zeer gevoelig is en virusverspreiding altijd plaatsvindt, is dat al veel minder zo voor veel andere niet-pluimvee soorten. Een besmetting bij dergelijke vogels, leidt niet noodzakelijk tot een massale verspreiding in en rond de getroffen site. Waar dat mogelijk is, houdt het FAVV hiermee ook rekening wanneer
een besmetting wordt vastgesteld bij een hobbyhouder met zang- of siervogels, zeker in de gevallen dat de vogels in gescheiden volières worden gehouden en de contacten tussen de verschillende volières beperkt zijn.
Het euthanaseren van de aanwezige vogels is dus geen automatisme; er zal telkens in functie van de
omstandigheden en van de locatie een evaluatie gemaakt worden. Waar dat verantwoord en mogelijk is, zal het FAVV ook niet onnodig vogels euthanaseren die niet bestemd zijn voor de voedselketen.
Wij stellen het volgende voor:
- Stel een lijst samen van bedreigde soorten die praktisch verdwenen zijn in de natuur.
- Start projecten van zeer bedreigde soorten  (bedreigd in de natuur en zeer weinig gehouden in beschermd milieu).
- Bezorg ons deze lijsten zodat wij dit kunnen aankaarten bij de overheid.