Waar vind ik informatie over de C.I.T.E.S. in België?

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst AMSZ – cel CITES

Galileelaan 5 bus 2 -  1210 BRUSSEL

Tel. 02/524.97.97

www.citesinbelgie.be

cites@milieu.belgie.be

www.speciesplus.be

Bericht van de C.I.T.E.S. van 16-02-23

Op de 19e CITES Conferentie der Partijen (CoP19), die is doorgegaan van 14 tot 25 november 2022 in Panama, werden wijzigingen voor de opname van soorten in de Bijlagen I en II van het CITES-verdrag goedgekeurd. Dit houdt in dat er beslist werd om het beschermingsniveau van een aantal soorten aan te passen, waaronder zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, hout en planten.

 

De meeste internationale besluiten gaan in op 23 februari 2023. In sommige gevallen is de opname van enkele specifieke soorten in de CITES-Bijlagen uitgesteld en zal deze pas na een overgangsperiode in werking treden. Deze wijzigingen zullen ook in de Europese Verordening 338/97 opgenomen worden vanaf midden april 2023. Verdere communicatie met concrete data zal u door onze dienst meegedeeld worden van zodra de publicatiedatum gekend is.

 

Wenst u meer details over de nieuwe beschermingsstatuten en de te nemen maatregelen?

In de documenten (in bijlage) vindt u alle nodige informatie, alsook op onze website: CITES post-CoP19: nieuwe beschermingsmaatregelen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Deze informatie is van nuttig voor personen die een CITES-soort kopen, houden, kweken, verhandelen, invoeren of (weder)uitvoeren.

 

We hebben alle nodige informatie alvast gebundeld in verschillende documenten, waaronder:

  • een overzichtstabel van alle wijzigingen die genomen zijn tijdens de CoP19 (Bijlage I en II), maar eveneens een overzicht van de nieuwe soorten in Bijlage III en Bijlage D van de Europese Verordening.
  • 2 omzendbrieven (1 algemeen en 1 specifiek voor houtsoorten) met de te nemen maatregelen om u in regel te stellen.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op via cites@health.fgov.be

Message des C.I.T.E.S. du 16-02-23

Des modifications des Annexes I et II de la CITES ont été approuvées lors de la 19ième session de la Conférence des Parties (CoP 19) de la CITES (Panama, 14 au 25 novembre 2022). Ces modifications visent à changer le niveau de protection de certaines espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, bois et plantes.

 

Les décisions au niveau international prendront pour la plupart effet le 23 février 2023. Dans certains cas, l’inscription de certaines espèces spécifiques dans les Annexes de la CITES a toutefois été retardée et n’entrera en vigueur qu’après une période transitoire. Ces changements seront également transposés dans les annexes du règlement européen, à partir de mi-avril 2023. Nous vous en transmettrons les détails dès la publication des nouvelles annexes européennes.

 

Vous recherchez plus de détails sur les nouveaux statuts de protection et les mesures à prendre ?

Toutes les informations nécessaires se trouvent dans les documents (en annexe), ainsi que sur notre site web : CITES post-CoP19 : de nouvelles mesures de protection | SPF Santé publique (belgium.be).

Ces informations sont d’utilité notamment aux personnes qui achètent des spécimens d’espèces CITES, les détiennent, les élèvent, les vendent, les importent ou les (ré)exportent.

 

Nous avons regroupé les informations dans différents documents :

  • Un tableau des modifications prises lors de la CoP19 concernant les Annexes I et II, ainsi qu’un aperçu des nouvelles espèces à l'Annexe III et des espèces à l’Annexe D du Règlement européen
  • 2 circulaires (1 circulaire générale et 1 spécifique pour le bois) avec les mesures à prendre pour se mettre, si nécessaire, en ordre.

 

Encore des questions ?

N’hésitez pas à prendre contact via cites@health.fgov.be