Waar vind ik informatie over de C.I.T.E.S. in België?

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst AMSZ – cel CITES

Galileelaan 5 bus 2 -  1210 BRUSSEL

Tel. 02/524.97.97

www.citesinbelgie.be

cites@milieu.belgie.be

www.speciesplus.be

Op 1 januari 1984 ging het CITES-verdrag van kracht in België. We blikken terug op een periode van 40 jaar werk en samenwerking die ons in staat gesteld heeft om bij te dragen aan de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en we kijken vooruit naar een toekomst waarin we ons engagement voor de bescherming van soorten en de strijd tegen de illegale handel voortzetten.

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we u ook volgende updates meegeven:

 

 1. Aanpassing CITES online loket (te bereiken via www.citesinbelgië.be)

Vanaf 18 januari zal de gebruikersinterface (ofwel look-and-feel) van het online loket veranderen, met onder andere:

  • Het gebruik van een nieuw kleurschema, lettertypes, lay-out, iconen, etc.
  • Een nieuw navigatiemenu:
   • Het menu bevindt zich niet meer bovenaan, maar aan de linkerkant.
   • Het is nu mogelijk een onderdeel van het menu uit te klappen, zonder dat de eerste pagina al meteen geladen wordt. Dit zorgt voor een beter overzicht van de verschillende dossiers.
  • De knoppen blijven in beeld, ook als je verder naar beneden scrolt.
  • Er kan gekozen worden voor “Lichte modus” en “Donkere modus”.

 

Aandacht! Het online loket zal die dag tijdelijk niet beschikbaar zijn in de voormiddag.

 

 1. Omzendbrief CITES-douaneformaliteiten en procedures

Om de verplichtingen en procedures te verduidelijken bij handel met derde landen (buiten EU), hebben we een omzendbrief opgesteld waarin alle nodige informatie te vinden is met betrekking tot de douaneformaliteiten wanneer u CITES-specimens invoert in de EU of uit de EU (weder)uitvoert.

               Dit document is terug te vinden op www.citesinbelgie.be en in bijlage van deze e-mail.

 

 1. Website

In de loop van 2024 zal onze website in een nieuw jasje gestoken worden om uw gebruikservaring te verbeteren en het voor u gemakkelijker te maken om relevante informatie over CITES en onze diensten terugvinden. Sowieso is onze website nu al een belangrijke bron van informatie en raden we u aan om regelmatig een kijkje te nemen.

 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over deze updates, kan u ons steeds bereiken op cites@health.fgov.be.

Bericht van de C.I.T.E.S. van 16-02-23

Op de 19e CITES Conferentie der Partijen (CoP19), die is doorgegaan van 14 tot 25 november 2022 in Panama, werden wijzigingen voor de opname van soorten in de Bijlagen I en II van het CITES-verdrag goedgekeurd. Dit houdt in dat er beslist werd om het beschermingsniveau van een aantal soorten aan te passen, waaronder zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, hout en planten.

 

De meeste internationale besluiten gaan in op 23 februari 2023. In sommige gevallen is de opname van enkele specifieke soorten in de CITES-Bijlagen uitgesteld en zal deze pas na een overgangsperiode in werking treden. Deze wijzigingen zullen ook in de Europese Verordening 338/97 opgenomen worden vanaf midden april 2023. Verdere communicatie met concrete data zal u door onze dienst meegedeeld worden van zodra de publicatiedatum gekend is.

 

Wenst u meer details over de nieuwe beschermingsstatuten en de te nemen maatregelen?

In de documenten (in bijlage) vindt u alle nodige informatie, alsook op onze website: CITES post-CoP19: nieuwe beschermingsmaatregelen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Deze informatie is van nuttig voor personen die een CITES-soort kopen, houden, kweken, verhandelen, invoeren of (weder)uitvoeren.

 

We hebben alle nodige informatie alvast gebundeld in verschillende documenten, waaronder:

 • een overzichtstabel van alle wijzigingen die genomen zijn tijdens de CoP19 (Bijlage I en II), maar eveneens een overzicht van de nieuwe soorten in Bijlage III en Bijlage D van de Europese Verordening.
 • 2 omzendbrieven (1 algemeen en 1 specifiek voor houtsoorten) met de te nemen maatregelen om u in regel te stellen.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op via cites@health.fgov.be

Le 1er janvier 1984 marquait l’entrée en vigueur de la Convention CITES en Belgique. Nous nous remémorons cette période de 40 ans de travail et de coopération durant laquelle nous avons contribué à la protection des espèces animales et végétales menacées d'extinction. Nous nous tournons vers l’avenir avec la ferme intention de poursuivre notre engagement pour la protection des espèces et la lutte contre le commerce illégal.

 

Au début de cette nouvelle année, nous aimerions également partager avec vous les mises à jour suivantes :

 

 1. Mises à jour du guichet électronique (accessible via www.citesenbelgique.be)

À partir de ce 18 janvier, des mises à jour seront apportées au niveau de l'interface ‘utilisateur’ (ou ‘look-and-feel’) du guichet électronique  CITES, notamment :

 • L’aspect visuel et convivialité avec l'utilisation d'une nouvelle palette de couleurs, de polices de caractères, d'une nouvelle présentation, d'icônes, etc.
 • Le menu de navigation a été repensé:
 • Le menu ne se trouve plus en haut, mais sur la gauche.
 • Il est désormais possible de dérouler une section du menu, sans que la première page ne se charge automatiquement. Cela permet d'avoir une vision plus globale  des différents dossiers.
 • Les boutons restent visibles, même si l'on fait défiler la page vers le bas.
 • Il est possible de sélectionner le "mode clair" et le "mode foncé".

Attention ! Le guichet en ligne sera temporairement indisponible dans la matinée ce jour-là.

 

 1. Circulaire formalités et procédures douanières CITES

Afin de clarifier les obligations et les procédures pour le commerce avec les pays tiers (= hors UE), nous avons élaboré une circulaire regroupant  toutes les informations essentielles sur les formalités douanières lors de l'importation de spécimens CITES dans l'UE ou de leur (ré)exportation à partir de l'UE.

Ce document est disponible à l'adresse www.citesenbelgique.be et est joint à cet e-mail.

 

 1. Site web

Dans le courant de l'année 2024, nous entreprendrons une refonte de notre site web dans le but d'optimiser votre expérience utilisateur et de faciliter la recherche d'informations pertinentes sur la CITES et nos services. . Le site web tel qu’il est actuellement reste cependant une source essentielle d'informations et nous vous encourageons vivement à le consulter régulièrement.

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur ces mises à jour, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante : cites@health.fgov.be.

 

Message des C.I.T.E.S. du 16-02-23

Des modifications des Annexes I et II de la CITES ont été approuvées lors de la 19ième session de la Conférence des Parties (CoP 19) de la CITES (Panama, 14 au 25 novembre 2022). Ces modifications visent à changer le niveau de protection de certaines espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, bois et plantes.

 

Les décisions au niveau international prendront pour la plupart effet le 23 février 2023. Dans certains cas, l’inscription de certaines espèces spécifiques dans les Annexes de la CITES a toutefois été retardée et n’entrera en vigueur qu’après une période transitoire. Ces changements seront également transposés dans les annexes du règlement européen, à partir de mi-avril 2023. Nous vous en transmettrons les détails dès la publication des nouvelles annexes européennes.

 

Vous recherchez plus de détails sur les nouveaux statuts de protection et les mesures à prendre ?

Toutes les informations nécessaires se trouvent dans les documents (en annexe), ainsi que sur notre site web : CITES post-CoP19 : de nouvelles mesures de protection | SPF Santé publique (belgium.be).

Ces informations sont d’utilité notamment aux personnes qui achètent des spécimens d’espèces CITES, les détiennent, les élèvent, les vendent, les importent ou les (ré)exportent.

 

Nous avons regroupé les informations dans différents documents :

 • Un tableau des modifications prises lors de la CoP19 concernant les Annexes I et II, ainsi qu’un aperçu des nouvelles espèces à l'Annexe III et des espèces à l’Annexe D du Règlement européen
 • 2 circulaires (1 circulaire générale et 1 spécifique pour le bois) avec les mesures à prendre pour se mettre, si nécessaire, en ordre.

 

Encore des questions ?

N’hésitez pas à prendre contact via cites@health.fgov.be